W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń

14.06.2022

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwałą XXXII/242/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://dobron.bip.net.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sali Konferencyjnej (Nr 3) w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. od 1000.
W ww. terminie wejście do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zapoznanie się z projektem planu i prognozą będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych, każdy też będzie mógł bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 18  ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, lub w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w tym samym miejscu i w tym samym terminie prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu,
ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy Urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w ww. terminie. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie, na adres   95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres  sekretariat@dobron.ug.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dobroń, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Robert Jarzębak
WÓJT GMINY DOBROŃ

 

Materiały

MPZP Wymysłów Francuski - załącznik graficzny do wyłożenia (1).pdf
MPZP​_Wymysłów​_Francuski​_-​_załącznik​_graficzny​_do​_wyłożenia​_(1).pdf 17.62MB
MPZP Wymysłów Francuski - projekt uchwały do wyłożenia.pdf
MPZP​_Wymysłów​_Francuski​_-​_projekt​_uchwały​_do​_wyłożenia.pdf 0.14MB
MPZP Wymysłów Francuski - prognoza oddziaływania na środowisko do wyłożenia.pdf
MPZP​_Wymysłów​_Francuski​_-​_prognoza​_oddziaływania​_na​_środowisko​_do​_wyłożenia.pdf 1.03MB
{"register":{"columns":[]}}