W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

01.02.2022

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 822, 1873, 1986) oraz w związku z uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, zmienionej uchwałą Nr XI/82/19 z dnia 29 października 2019 r., uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 20 lipca 2020 r. i uchwałą Nr XXVII/213/21 z dnia 27 maja 2021 r.

zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lutego 2022 r. do 03 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, bud. B, pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://dobron.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sali Konferencyjnej w dniu 22 lutego 2022 r. w godz. 1200 do 1500.
Podczas w/w terminu wejście do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zapoznanie się z projektem planu i prognozą będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych, każdy też będzie mógł bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia.  

Zgodnie z art. 18  w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń lub w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2022  r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, 2389), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w tym samym miejscu i w tym samym terminie prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy Urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, na adres 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres sekretariat@dobron.ug.gov.pl w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dobroń, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Dobroń
 /-/ Robert Jarzębak


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobroniu jest Wójt Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, NIP 7311929836, tel. 43 677 2683, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@dobron.ug.gov.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://dobron.bip.net.pl/?c=755

 

Materiały

Wyłożenia tekst - Projekt MPZP dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
Wyłożenia​_tekst​_-​_Projekt​_MPZP​_dla​_części​_sołectw​_Dobroń​_Poduchowny,​_Zakrzewki,​_Wincentów,​_Dobroń​_Mały​_i​_Dobroń​_Duży.pdf 0.75MB
Wyłożenia rysunek - Projekt MPZP dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
Wyłożenia​_rysunek​_-​_Projekt​_MPZP​_dla​_części​_sołectw​_Dobroń​_Poduchowny,​_Zakrzewki,​_Wincentów,​_Dobroń​_Mały​_i​_Dobroń​_Duży.pdf 6.58MB
{"register":{"columns":[]}}