W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dobroń

20.01.2022

Wójt Gminy Dobroń w dniu 20 stycznia 2022 roku ogłasza nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dobroń

I. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

II. Okres realizacji zadania

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Na realizację zadania w roku 2022 planowana jest łączna kwota 220.000,00 zł ( słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy  00/100 )

2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , ze zadania można realizować mniejszym kosztem lub oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Dobroń.

IV. Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski , zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/31/2011 Rady Gminy    w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 164, poz. 1623 ), należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dobroń” w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu w terminie do dnia 3 lutego 2022 roku.

V. Postanowienia końcowe

Szczegółowe warunki i tryb dotacji reguluje uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy  w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. D.U. z 2021 roku  poz. 305 ze zmianami ).

Materiały

Uchwała nr VI/31/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
{"register":{"columns":[]}}