W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023 - 2030

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Dobroń, działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały nr XL/300/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023 – 2030, ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

 1. Projekt Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030 podlega konsultacjom:
 • z mieszkańcami gminy Dobroń,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Dobroń, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
 • z sąsiednimi gminami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 1. Projekt Strategii Gminy Dobroń na lata 2022-2030 podlega zaopiniowaniu przez:
 • Zarząd Województwa Łódzkiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

w formie pisemnej poprzez:

 • formularz zgłaszania uwag pisemny – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroń, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Dobroń oraz w Urzędzie Gminy Dobroń
 • wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: inwestycje@dobron.ug.gov.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, pok nr 1,

w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań / dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

 • 12.10.2022 roku w godzinach 13.00-15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobroń – OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE z liderami społeczności lokalnej,
 • 14.10.2022 roku w godzinach 11.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobroń – DYŻUR KONSULTACYJNY,
 • 17.10.2022 roku w godzinach 11.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobroń – DYŻUR KONSULTACYJNY,

w formie telefonicznej – osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 43 677 21 30 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.

 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroń, w serwisie internetowym Gminy Dobroń  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron/ oraz w Urzędzie Gminy Dobroń w godzinach pracy urzędu.
 2. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:
 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
 2. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 07.11.2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
 3. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. 

Materiały

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_projektu​_Strategii​_Rozwoju​_Gminy​_Dobroń​_na​_lata​_2023-2030.pdf 0.13MB
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030
Projekt​_Strategii​_Rozwoju​_Gminy​_Dobroń​_na​_lata​_2023-2030.pdf 2.42MB
{"register":{"columns":[]}}