W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przyznanej dotacji dla Spółek wodnych w roku 2022

18.05.2022

Stosownie do § 5 „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2016 roku, Wójt Gminy Dobroń informuje, że kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobroń na dofinansowanie działań realizowanych przez spółki wodne złożyła Gminna Spółka Wodna w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
W terminie wyznaczonym na składanie wniosków o ww. dotację, tj. do dnia 17.05.2022 roku, nie wpłynęły inne wnioski.
Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę ocenę możliwości jego realizacji przez Gminną Spółkę Wodną w Dobroniu oraz przewidywane efekty realizacji tj. poprawę stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowej na terenie działania spółki wodnej, uznano iż spełnia on wymogi formalne oraz jest poprawny pod względem merytorycznym, zasługując tym samym na pozytywne rozpatrzenie.
Wobec powyższego, Gminnej Spółce Wodnej w Dobroniu przyznano dotację celową
we wnioskowanej wysokości, tj. 25.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).
Powyższa kwota jest zapisana w budżecie Gminy Dobroń na 2022 rok.
Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na konserwację urządzeń melioracyjnych, zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń. Szacunkowa wartość wykonania zadania wynosi 25 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Gminy Dobroń stanowi 100%, szacunkowej wartości wykonania zadania.
Dobroń, dnia  18.05.2022 rok

 

{"register":{"columns":[]}}