W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych

09.01.2023

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Postępowanie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o rozdział 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
1.    Zamawiający:
Gmina Dobroń
Adres Zamawiającego:                                                                                                                                 95-082  Dobroń,  ul.  11 Listopada 9
NIP:  7311929836 REGON: 730934625
Telefon:  43/ 67 72 130,  67 72 683    fax:  43/ 67 72 679
e-mail:  sekretariat@dobron.ug.gov.pl, strona internetowa:  www.dobron.ug.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek       8°°  -  16°°
                         wtorek – piątek  7³º   -  15³°
                 
ogłasza przetarg na:
  „Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych”
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
1)    Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1400 ton.
2)    Przewidywany zakres dostawy:
a)    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kruszyw w ilości około 1400 ton własnym transportem w tym kruszyw dolomitowych i granitowego o następujących frakcjach:   
- 0 – 31,5 mm w ilości około 500 ton kruszywo dolomitowe, (barwa brunatno-czarna)
- 4 – 31,5 mm w ilości około 300 ton kruszywo  dolomitowe, (barwa brunatno-czarna)
            - 0 – 31,5 mm w ilości około 600 ton kruszywa granitowego.
b)    Dopuszcza się tolerancje w uziarnieniu kruszywa w przedziale +/- 5 mm.
c)    W przypadku kruszywa dolomitowego – Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszyw ze skał wapiennych, w składzie chemicznym dostarczonego kruszywa pochodzenia dolomitowego zawartość CaO  (wapnia) musi wynosić poniżej 30%.
d)    Zawartość frakcji „0” w masie dostarczonego kruszywa nie może przekraczać 12 %, w przypadku przekroczenia w/w wartości oraz stwierdzenia tzw. „Glinki” w masie kruszyw, dostawa nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego. Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami transportu.
e)    Kruszywo zostanie przeznaczone do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dobroń.
f)    Kruszywo powinno być jednorodne, suche, bez domieszek gliny, iłów oraz materiałów metalowych typu gwoździe, druty ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.).
g)    Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm PN-EN 13242 PN-EN- 13043, PN-EN-13450 dla tego rodzaju kruszywa. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE, co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie drogowym.
h)    Przed zawarciem umowy wybrany oferent przekaże Zamawiającemu próbki proponowanego do dostawy kruszywa.
i)    Zamawiający na bieżąco będzie określał swoje zapotrzebowanie na kruszywo. Wykonawca dostarczy zamówiony materiał w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w którym będzie podany termin wykonania, ilość i frakcja materiału drogowego oraz miejsce jego dostarczenia.
j)    Materiał należy dostarczać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek 700-1800. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może odbywać się po godzinach pracy Urzędu Gminy Dobroń. Zamawiający dopuszcza telefoniczne zlecenie Wykonawcy dostawy partii kruszywa.
k)    Każdorazowy odbiór materiału dokumentowany będzie przekazaniem dowodu dostawy/zakupu kruszywa przez Wykonawcę. Wykonawca na dostawę danej części zamówienia przekaże dowód WZ wraz z wydrukiem wagowym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający.
l)    Potwierdzenia odbioru materiału będzie dokonywała osoba upoważniona przez Zamawiającego.
m)    Podane wyżej ilości są orientacyjne i te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o +/- 5 %.
3.    Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
44 11 31 40-8 – kamień drogowy
4.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.07.2023 r.
Wykonawca sukcesywnie będzie dostarczał kruszywo własnym transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5.    Okres gwarancji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebadania dostarczonej partii materiału. W przypadka, gdy dostarczone kruszywo nie spełni przedłożonych w ofercie  parametrów, Wykonawca pokryje koszt wykonania badań oraz bezpłatnie wymieni partię materiału niespełniającego wymaganych parametrów.  
6.    Warunki udziału w postepowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków.
Wykazanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia.

7.     Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
a)    Udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia (referencje, poświadczenie należytego wykonania umowy itp.).
b)    Udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie).
c)    Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zlecenia (oświadczenie).
d)    Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi materiałów użytych do budowy dróg, kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242 PN-EN- 13043, PN-EN-13450.
8.    Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
9.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia.
10.     Termin związania ofertą:
1)    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2)    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.    Sposób przygotowania ofert: zgodnie z formularzem ofertowym.
1)    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Ogłoszenia.
2)    Na ofertę składają się:
a)  formularz oferty;
b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
c)  pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3)    Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie faksu lub drogą elektroniczną.
4)    Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
6)    Wymaga się, się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerze sprawy: 272.1.2023, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona: „Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych”.
7)    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która m.in. otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.
8)    Forma dokumentów i oświadczeń:
a)    dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
b)    Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1)    Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2023 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, pokój nr 1 – sekretariat.
2)    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. godzina 1115 w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
3)    Oferty winny być złożone w wersji papierowej, dostarczona (pocztą, kurierem, osobiście) pod rygorem odrzucenia oferty.
4)    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a)    nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b)    cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
13.    Opis sposobu obliczenia ceny zgodnie: z formularzem ofertowym.
1)    Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).
2)    Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
14.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   
Najniższa cena.
15.    Istotne dla stron postanowienia,
  Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
16.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest:
 Tomasz Ignaczak Nr tel. 506 138 228, e-mail tomasz.ignaczak@dobron.ug.gov.pl
17.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobroń, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń;
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobroń jest Pani/Pani Monika Dregier, e-mail: biuro@koordynator.bhp.pl, tel. 607 580 180*;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych” nr 272.1.2023 prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa”;  
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem oferty;
  •  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Materiały

Ogłoszenie Zapytanie dostawa kruszywa 2023.doc
Ogłoszenie​_Zapytanie​_dostawa​_kruszywa​_2023.doc 0.11MB
Formularz ofertowy załączniki 2023 edytowalny.docx
Formularz​_ofertowy​_załączniki​_2023​_edytowalny.docx 0.03MB
Umowa dostawa kruszywa 2023 r. projekt.doc
Umowa​_dostawa​_kruszywa​_2023​_r​_projekt.doc 0.09MB
informacja z otwarcia ofert.pdf
informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.01.2023 13:28 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Ignaczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych 3.0 26.01.2023 07:23 Marcin Cieślak
Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych 2.0 25.01.2023 13:46 Marcin Cieślak
Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych 1.0 09.01.2023 13:28 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}