W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędące obiektami hotelarskimi

Procedura wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskim na terenie gminy brzyska

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2211, z 2022r. poz. 2185)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2017 poz. 2166)

Obowiązek zgłoszenia:

 • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim ( hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
 • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1.

 Dokumenty:

 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji – załącznik nr 1,
 • druk „opis obiektu” – załącznik nr 2,
 • deklaracja o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia – załącznik nr 3,
 • zgłoszenie zmiany wpisu – załącznik nr 4,
 • zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich – załącznik nr 5,
 • karta ewidencyjna obiektu- załącznik nr 6,
 • wykaz kart ewidencyjnych – załącznik nr 7,
 • wniosek o zaświadczenie – załącznik nr 8.

Postępowanie:

 • strona - przedsiębiorca prowadzący obiekt świadczący usługi hotelarskie, nie będący obiektem hotelarskim lub rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne składa w Urzędzie Gminy Brzyska wypełniony wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (załącznik nr 1) wraz z wypisanym drukiem „Opis obiektu” (załącznik nr 2) i deklarację  o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia (załącznik nr 3).
 • rolnik składający wniosek dołącza do niego kopię potwierdzenia płatności podatku rolnego i KRUS,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza odpis z odpowiedniego rejestru,
 • Wójt Gminy Brzyska  na wniosek wystawia „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie” ,
 • do każdego obiektu wpisanego do ewidencji jest prowadzona karta ewidencyjna (załącznik nr 6).

Opłata:

 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142, 1812, 2236, z 2023r. poz. 412, 919)

Dostępność procedury:

 • Urząd Gminy Brzyska,
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzyska,
 • strona internetowa: www.brzyska.pl

Tryb odwoławczy:

 • nie dotyczy.

Uwagi:

 1. Na terenie Gminy Brzyska ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzi Wójt Gminy Brzyska. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Dokumentację należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzyska:
 • osobiście,
 • drogą pocztową,
 • w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufania.
 1. Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne zawierają: określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osobą fizyczną – wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.
 2. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłaszać do ewidencji informacje o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez Wójta Gminy Brzyska przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także, o ile obiekt posiada, o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Inne:

 • usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, obrębie obiektu, usług z tym związanych,
 • turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc,
 • obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).
 • za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.
 • w przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich,
 • do rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w w/w obiektach wystarczające jest samo jego zgłoszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to się dzieje w sytuacji typowych hoteli, pensjonatów itp.,
 • zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w w/w rozporządzeniu.

Materiały

Załącznik​_nr​_1
Załącznik​_nr​_1.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_2
Załącznik​_nr​_2.docx 0.07MB
Załącznik​_nr​_3
Załącznik​_nr​_3.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_4
Załącznik​_nr​_4.docx 0.01MB
Załącznik​_nr​_5
Załącznik​_nr​_5.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}