W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut gminy

Uchwała nr V/24/03
Rady Gminy Brzyska
z dnia 29 stycznia 2003r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzyska.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 art.22 art.40 ust.2 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn. zm/

Rada Gminy w Brzyskach

Uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Brzyska w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII/160/01 Rady Gminy Brzyska z dnia 22.02.2001r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzyska oraz uchwała Nr XXXIII/198/01 Rady Gminy Brzyska z dnia 31.08.2001r w sprawie zmian w Statucie gminy Brzyska.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Materiały

Statut Gminy Brzyska
Statut​_Gminy​_Brzyska.zip 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}