W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klub Seniora

1111222222

Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług opiekuńczych w Klubie Seniora oraz sąsiedzkich usługach opiekuńczych w Gminie Brzyska po zakończeniu realizacji Projektu

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się realizacja Projektu pn. Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Brzyska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Brzyska w okresie trwałości projektu tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. zapewnia gotowość do dalszego świadczenia usług w ramach Klubu Seniora i sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Brzyska w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń z prawem do pobierania opłat za nie bez możliwości generowania dochodu.

Osoby chętne do skorzystania z usług opiekuńczych w Klubie Seniora oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych prosimy o kontakt: 13 446 01 05, klubseniora@brzyska.pl

 

Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Brzyska

Brzyska 1, 38-212 Brzyska

będzie gotowy od 01.01.2024 r. do świadczenia usług:

 • Klub Seniora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 zgodnie z harmonogramem.
 • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – w zależności od indywidualnych potrzeb
 • Usługa teleopiekuńcza – w zależności od potrzeb 24 h/7/365

Usługami opiekuńczymi może zostać objęta osoba która:

 1. ma ukończony 60-ty rok życia.
 2. jest osobą starszą / potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Brzyska;

 

Dokumenty:

 

Projekt „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”

Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. przez Gminę Brzyska w partnerstwie z Fundacją Aktywna Galicja.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 45 osób w tym: 29 kobiet, 16 mężczyzn osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bycia osobą starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren Gminy Brzyska w okresie do 31.12.2023 r. dzięki:

 • objęciu 25 osób (16 kobiet, 9 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w oraz wsparciem w formie usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do 31.12.2023 r.
 • stworzeniu miejsca opieki dla 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo utworzonym Klubie Seniora do 31.12.2023 r.
 • objęciu działaniami wspierającymi 10 opiekunów nieformalnych w opiece domowej w okresie do 31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, starszych / potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, i 10 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Brzyska, które ukończyły 60 rok życia w tym dla:

 • 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) wsparcie w formie usług opiekuńczych świadczonych w formie Klubu Seniora
 • 25 osób (16 kobiet, 9 mężczyzn) w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz w formie teleopieki.
 • 10 opiekunów w formie szkoleń i poradnictwa

W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich na etapie rekrutacji preferowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Udział w projekcie jest częściowo odpłatny. Odpłatność będzie pobierana od uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za wszystkie realizowane w ramach projektu usługi.

 Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

 • ma ukończony 60-ty rok życia;
 • zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Brzyska;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem/wykluczeniem społecznym, starszą / potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • spełnia wymogi niezbędne do korzystania z opiekuńczych usług w miejscu zamieszkania zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020" (dotyczy osób korzystających z sąsiedzkich usług opiekuńczych)

Udział w Klubie Seniora daje możliwość spotykania się z innymi Uczestnikami, spędzania wolnego czasu oraz korzystania z wyposażenia Klubu w czasie jego funkcjonowania. Uczestnicy Klubu będą mieli zapewniony;

 • serwis kawowy;
 • udział w warsztatach ruchowych,
 • udział w warsztatach rękodzielniczych,
 • udział w warsztatach kulinarnych,
 • udział w warsztatach komputerowych;
 • kreację wizerunku (np. usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, );
 • wyjazdy do kina i teatru;
 • udział w wycieczkach jednodniowych;
 • udział w spotkaniach okolicznościowych;

W ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych Uczestnik będzie miał zapewnione:

 • wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego jak np. zakupy, porządki, pomoc w przygotowaniu posiłku, wyjście na spacer czy do lekarza;
 • dofinansowanie opłat za wykonywane usługi opiekuńcze do 100% wartości w zależności od posiadanego dochodu;
 • teleopiekę w formie elektronicznej opaski medycznej

Osoby uczestniczące w działaniach wspierających opiekunów nieformalnych w opiece domowej otrzymają wsparcie w postaci:

 • szkolenie grupowe
 • poradnictwo indywidualne według potrzeb np. prawne, rehabilitanta, pielęgniarki
 • poradnictwo psychologiczne

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie w biurze projektu osobiście lub przez osobę bliską, drogą pocztową lub mailem prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. zaświadczeniem lekarskim od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzającym bycie osobą starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 2. oświadczeniem o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Brzyska;
 3. oświadczeniem o spełnianiu kryterium wiekowego;
 4. zaświadczeniem z właściwej instytucji o wysokości posiadanego dochodu;
 5. orzeczeniem o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 6. oświadczeniem/zaświadczeniem GOPS o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeżeli dotyczy);
 7. oświadczeniem/zaświadczeniem GOPS o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) (jeżeli dotyczy).

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. W przypadku przesłania skanów podpisanych dokumentów drogą mailową należy dostarczyć oryginały do biura projektu w ciągu 7 dni od ich przesłania.

Do udziału w Projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn oraz osoby niepełnosprawne

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska” mieszczącym się w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska lub pod numerem tel. 013 446 01 05, 013 446 01 03, 013 441 00 58 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00.

{"register":{"columns":[]}}