W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pierwsze umowy na granty już podpisane

Szanowni Państwo, informujemy iż, w dniu 29 lipca 2021 r. zostały podpisane pierwsze umowy na granty w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy” Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Gratulujemy.

Od lewej: Karpiesiuk Kazimierz i Wójt Andrzej Jankowski

Jednocześnie informujemy, iż osoby z listy wniosków ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w ramach projektu będą wzywane telefonicznie do podpisania umowy powierzenia grantu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie.

Ponadto informujemy, iż realizacja zgodnie z wzorem umowy o udzielnie grantu będzie polegała na:

 1. Podpisaniu umowy z gminą i realizacji w terminie 180 dni od podpisania umowy.
 2. Wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy z wykonawcą po przeprowadzeniu pisemnego     rozeznania cenowego u przynajmniej dwóch wykonawców.
 3. Realizacji inwestycji.
 4. Odbiorze inwestycji poprzez spisanie protokołu odbioru.
 5. Opłaceniu faktury ze środków własnych.
 6. Złożeniu wniosku o wypłatę grantu do gminy.
 7. Refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu wraz z wnioskiem o wypłatę grantu:
  • kopii, potwierdzonej/-ych za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę, poprawnie wystawionych faktury/-r lub innego/-ych równorzędnego/-ych dokumentu/-ów księgowego/-ych wystawionych na Grantobiorcę wraz z potwierdzeniem zapłaty obejmującej/-ych wydatki kwalifikowalne określone w Regulaminie wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, które koszty Grantobiorca przedstawia jako kwalifikowalne,
  • oryginału protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę oraz Wykonawcę,
  • kopii umowy Grantobiorcy z Wykonawcą,
  • kopii podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub kopii podpisanej umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
  • kopii umowy ubezpieczenia instalacji.
 8. Wypłata kwoty Grantu dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany we wniosku o wypłatę Grantu w terminie do 90 dni roboczych  od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu z zastrzeżeniem zapisów określonych w  umowie o powierzenie grantu.

Prosimy o ponowne szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, wzorem umowy powierzenia grantu oraz wnioskiem o wypłatę grantu.

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}