W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy”

Fotowoltaika

Gmina Brańsk

ogłasza nabór uzupełnijący wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy”

 

współfinansowanego ze środków

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu Gminy Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

 

Numer naboru: 5.1.1.2022

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15 luty 2022 r .

Termin, do którego można składać wnioski

28 luty 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2022 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Gminy Brańsk

ul .Rynek 8, 17-120 Brańsk

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wniosek składa się w wersji w wersji papierowej do sekretariatu Grantodawcy w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze tj. od w terminie od 15 luty 2022 r. od godz. 7.30 do 28 lutego 2022 r. do godziny 15:00.
 2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu podpisanego wniosku o udzielenie Grantu do sekretariatu Grantodawcy (potwierdzany na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu lub potwierdzany poprzez odbiór przesyłki) - jeżeli wniosek o udzielenie Grantu został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera.
 3. Wniosek o udzielenie Grantu złożony poza ogłoszonym terminem naboru nie zostaje poddany ocenie, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
 4. Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel.
 5. Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach Projektu.
 6. Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Regulaminem), który jest dostępny na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Beneficjentem Grantu (Grantobiorcą) są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym położonym na terenie gminy Brańsk.

Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców z terenu Gminy Brańsk, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 kWp,

Warunki szczegółowe:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i/lub montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną służących włącznie na potrzeby własne istniejących budynków mieszkalnych.
 • Moc instalacji fotowoltaicznych powinna być dobrana tak, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 • Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.
 • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia zakończone przed dniem podpisania Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i Grantodawcą.
 • Szczegółowe wymagania instalowanych urządzeń określono w Załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 • Dofinansowanie w formie Grantu łącznie do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład projektu grantowego.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7.000,00 zł za 1 kWp.
 • Wartość Grantu uzależniona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

dla dofinansowanie w formie grantu – do 1 396 500,00 zł. ,

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych:

    1. Wymagania techniczne.
    2. Wzór Wniosku o udzielenie Grantu.
    3. Kryteria wyboru projektów.
    4. Wzór Umowy o powierzenie Grantu.
    5. Wykaz aktów prawnych.
    6. Wzór umowy na wykonanie instalacji OZE zawartej pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą.
    7. Wzór protokołu z rozeznania rynku wyboru Wykonawcy instalacji OZE.

Materiały

Regulamin​_naboru​_grantów​_gmina​_Bransk​_5.1
Regulamin​_naboru​_grantów​_gmina​_Bransk​_51.pdf 0.57MB
Wymagania​_techniczne​_zał​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_5.1
Wymagania​_techniczne​_zał​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_5.1.pdf 0.36MB
Wniosek​_o​_udzielenie​_grantu​_zał​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_5.1
Wniosek​_o​_udzielenie​_grantu​_zał​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_51.docx 0.10MB
Kryteria​_wyboru​_projketów​_zał​_3​_do​_Regulaminu​_5.1
Kryteria​_wyboru​_projketów​_zał​_3​_do​_Regulaminu​_51.pdf 0.40MB
Umowa​_o​_powierzenie​_grantu​_z​_zał​_1-4​_​_zał​_nr​_4​_do​_Regulaminu​_5.1
Umowa​_o​_powierzenie​_grantu​_z​_zał​_1-4​_​_zał​_nr​_4​_do​_Regulaminu​_51.docx 0.10MB
Wykaz​_aktów​_prawnych​_zał​_nr​_5​_do​_Regulaminu​_5.1
Wykaz​_aktów​_prawnych​_zał​_nr​_5​_do​_Regulaminu​_51.pdf 0.55MB
Umowy​_na​_wykonanie​_instalacji​_OZE​_zał​_nr​_6​_do​_Regulaminu​_5.1
Umowy​_na​_wykonanie​_instalacji​_OZE​_zał​_nr​_6​_do​_Regulaminu​_51.docx 0.12MB
Protokoł​_z​_rozeznania​_rynku​_wyboru​_Wykonawcy​_instalacji​_OZE​_zał​_​_nr-7​_do-Regulaminu​_5.1
Protokoł​_z​_rozeznania​_rynku​_wyboru​_Wykonawcy​_instalacji​_OZE​_zał​_​_nr-7​_do-Regulaminu​_51.docx 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.02.2022 14:10 Elżbieta Janina Szymańska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Szymańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy” 1.0 14.02.2022 14:10 Elżbieta Janina Szymańska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}