W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk

W dniu 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Andrzej Jankowski Wójt Gminy Brańsk podpisał umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Całkowita wartość projektu to 1 184 533,36 zł, a kwota dofinansowania to 912 595,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na terenie Gminy Brańsk.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie 75 szt. indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk. Instalacje te będą wykorzystywane w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Realizacja projektu planowana jest w I - III kwartale 2019 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na terenie Gminy Brańsk.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie 75 szt. indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk. Instalacje te będą wykorzystywane w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Realizacja projektu planowana jest w I - III kwartale 2019 roku.


Informujemy, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk”, po przeprowadzonej ocenie ofert, została wybrana firma ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 75 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. 


W dniu 16 lipca 2019 r. Wójt Gminy Brańsk, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru nad realizacją zadania realizowanego w ramach projektu „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” współfinansowanego z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zgodnie z zapisami w umowie pomiędzy Gminą Brańsk, a Wykonawca robót realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się do 30 sierpnia 2019 r.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}