W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brańsk na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańsk.

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 512/2024
WÓJTA GMINY BRAŃSK
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 131 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)zarządzam, co następuje:
§ 1. Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Brańsk prowadzą rekrutację do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 900 z póżn. zm.), Uchwały Nr XX/217/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym oraz określania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zapisów niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 390/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

                                                                                   Harmonogram

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04.03.2024 r.
do 15.03.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
od 06.05.2024 r.
do 10.05.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900/ do 22.03.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
do 17.05.2024 r.
/w godzinach pracy szkoły/
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.03.2024 r.
do godz. 12.00
24.05.2024 r.
do godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 12.04.2024 r.
do godz. 12:00
do 07.06.2024 r.
do godz. 12:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 19.04.2024 r.
do godz. 15.00
14.06.2024 r.
do godz. 15.00

 

 

Materiały

Uchwała Rady Gminy Brańsk w sprawie kryteriów rekrutacji
{"register":{"columns":[]}}