W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pedagog szkolny

Główne zadania pedagoga szkolnego

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2.  Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, (uzależnienia, stany lękowe - fobie, zaburzenia rozwojowe i zachowani,  obniżony nastrój i aktywność) w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i adaptacją w szkole;
 •  problemy natury społecznej (komunikacja, relacje, współpraca, wartości wspólnotowe);
 •  uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste (ponieważ kiedy dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki) 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 24 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Godziny pracy

Poniedziałek    8:00 – 12:30
Wtorek    11:40 – 13:30
Środa    10:45 - 14:40
Czwartek 9:50 – 13:30
13:35 – 14:30
Piątek    7:45 – 10:30

W związku z prowadzonymi zajęciami indywidualnymi uprzejmie prosimy, aby rodzice na konsultacje umawiali się przez dziennik elektroniczny.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obowiązek nauki

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (art. 35), w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18.

Obowiązek szkolny polega na przymusie uczęszczania do szkoły podstawowej. Rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Na wniosek rodziców albo opiekuna prawnego naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny jest realizowany w szkołach podstawowych, a obowiązek nauki jest z kolei realizowany w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia osiemnastego roku życia (art. 35 PO).

W sytuacji, gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły wysyła do rodziców upomnienie listem poleconym a po dwóch tygodniach (w przypadku braku poprawy sytuacji) kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest gmina.

Alicja Ołdak
Pedagog Szkolny

Kształtowanie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych

Zagrożenia

W celu przybliżenia tematyki w dalszej części tego referatu wyróżnię kilka głównych zagrożeń cywilizacyjnych.

Nadmienię, jednak bardzo dobitnie, iż wszystkie one wynikają z naszej ignorancji i nastawienia na łatwe, wygodne życie, oraz brakiem odpowiedzialności za swoje decyzje i ich konsekwencje w przyszłości.

Kształtowanie postaw sprzyjających w radzeniu sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi powinno być oparte na holistycznym patrzeniu na siebie samego jak i na otoczenie bliższe i dalsze. A także umiejętność zbierania i korzystania z informacji i zasobów osobistych, społecznych i prawnych.

Aby uchronić ludzkość przed szkodliwym wpływem destrukcyjnych zmian cywilizacyjnych należy pobudzić w nas odpowiedzialność za gospodarowanie wszelkimi zasobami. Jednakże najistotniejszy wpływ na wielkość zagrożeń cywilizacyjnych mają ci spośród nas, którzy posiadają o wiele więcej zasobów niż przeciętny człowiek: np. rządzący, ludzie bardzo bogaci i wpływowi, właściciele ogromnych korporacji.

Do podstawowych czynników potęgujących zagrożenia cywilizacyjne należą:

 1. niszczenie i nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego (wydobywanie kopalin, złóż naturalnych oraz ich przetwórstwo w sposób nastawiony tyko na uzyskanie maksymalnych dochodów).
 2. osłabienie więzi społecznych (nieustanne korzystanie z różnych programów (tik-tok, facebook, youtube, snapczat).
 3. dehumanizacja stosunków międzyludzkich (zastępowanie kontaktów naturalnych sztuczną inteligencją, sprowadzenie człowieka do roli narzędzia do uzyskania przychodu, poparcia).
 4. ograniczanie kreatywności (propagowanie naśladownictwa, kultury obrazkowej, ograniczanie słownictwa, korzystanie z gotowych rozwiązań bez krytycznego podejścia).
 5. szybkie tempo życia. Ciągłe zmiany i nienadążanie w przystosowaniu się.
 6. rozwój życia konsumpcyjnego na rzecz zanikania rozwoju duchowego (egoizm, postawy antyspołeczne, degradacja tradycji, moralności i etyki).
 7. unifikacja życia kulturowego (amerykanizacja zorientowana na łatwość, powierzchowność, tolerancję i estetykę, które wypierają rodzime dobra takie jak sztuka, twórczość, opowieści tradycje).
 8. rzeczywistość informatyczna, która coraz bardziej wnika w codzienność. Objawia się kontrolowaniem życia i działalności człowieka (stanu zdrowia, stanu posiadania, poglądów, miejsca pobytu)
 9. terroryzm (koncentrujący się głownie w ośrodkach łączności, bankach, elektrowniach, laboratoriach)
 10. broń atomowa, związana z globalnym ładem. Wykorzystywanie przewagi militarnej w utrzymywaniu określonych zysków (społecznych, ekonomicznych).

Postawy sprzyjające nie uleganiu zagrożeniom powinny być oparte na wiedzy, czyli znajomości ww. zagrożeń oraz zdawaniu sobie sprawy z konsekwencji ignorowania praw naturalnych i zasad współpracy społecznej.

Człowiek powinien zachować odpowiedni dystans do słuchanych i oglądanych treści, często celowo wprowadzających w błąd. Strach jest obecnie głównym narzędziem wykorzystywanym do indoktrynacji i manipulacji. Jednymi z najważniejszych czynników chroniących są wiedza, uważność i krytyczne myślenie. Drugim czynnikiem jest wsparcie najbliższych bądź specjalistów w ochronie zdrowia w aspekcie psychicznym i fizycznym.

Przekładając powyższe na potrzeby społeczności szkolnej. Rozmawiajmy, informujmy, dyskutujmy i co najważniejsze słuchajmy się nawzajem. W ten sposób tworzymy społeczność wspierającą tak bardzo potrzebną do zachowania dobrostanu przez wszystkich ją tworzącym.

Alicja Ołdak
Pedagog Szkolny

{"register":{"columns":[]}}