W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Psycholog/pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • Diagnozuje potencjalne możliwości ucznia.
 • Dokonuje analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnych zachowań ucznia.
 • Prowadzi zajęcia profilaktyczne zapobiegające pojawianiu się problemów.
 • Prowadzi specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym.
 • Prowadzi zajęcia wychowawczo – edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości).
 • Poradami, konsultacjami oraz wsparciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Współpracuje z pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami oraz instytucjami (np. Poradnia P-P).
 • Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Drogi Uczniu! Serdecznie zapraszam jeżeli:

 • Coś Cię martwi lub niepokoi.
 • Chcesz porozmawiać, zostać wysłuchanym lub wspólnie pomilczeć.
 • Potrzebujesz porady lub wsparcia.
 • Czujesz się samotny.
 • Zauważasz u siebie trudności w kontaktach z rówieśnikami lub dorosłymi.
 • Nie radzisz sobie ze stresem.
 • Jesteś w sytuacji kryzysowej .
 • Chcesz podzielić się swoją pasją/ sukcesem.

​​​​​​​Drogi Rodzicu! Serdecznie zapraszam jeżeli:

 • Zauważyliście Państwo, że dziecko ma trudności emocjonalne, nie radzi sobie z emocjami lub jego zachowanie w ostatnim czasie się zmieniło.
 • Coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka.
 • Potrzebują Państwo porady lub wsparcia związanego z wychowaniem dziecka.
 • Chcielibyście Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, wesprzeć je.
 • Zauważyliście problemy w kontaktach dziecka z rówieśnikami lub dorosłymi.

Godziny:
Poniedziałek 8:00-14:00
Środa 7:00-12.30

Drodzy Rodzice! W związku z prowadzonymi zajęciami indywidualnymi uprzejmie proszę  o wcześniejsze umówienia się na spotkania poprzez dziennik elektroniczny. 

Pedagog szkolny

Główne zadania pedagoga szkolnego

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2.  Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, (uzależnienia, stany lękowe - fobie, zaburzenia rozwojowe i zachowani,  obniżony nastrój i aktywność) w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i adaptacją w szkole;
 •  problemy natury społecznej (komunikacja, relacje, współpraca, wartości wspólnotowe);
 •  uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste (ponieważ kiedy dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki) 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 24 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Godziny pracy

Poniedziałek    8:00 – 12:30
Wtorek    11:40 – 13:30
Środa    10:45 - 14:40
Czwartek 9:50 – 13:30
13:35 – 14:30
Piątek    7:45 – 10:30

W związku z prowadzonymi zajęciami indywidualnymi uprzejmie prosimy, aby rodzice na konsultacje umawiali się przez dziennik elektroniczny.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obowiązek nauki

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (art. 35), w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18.

Obowiązek szkolny polega na przymusie uczęszczania do szkoły podstawowej. Rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Na wniosek rodziców albo opiekuna prawnego naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny jest realizowany w szkołach podstawowych, a obowiązek nauki jest z kolei realizowany w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia osiemnastego roku życia (art. 35 PO).

W sytuacji, gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły wysyła do rodziców upomnienie listem poleconym a po dwóch tygodniach (w przypadku braku poprawy sytuacji) kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest gmina.

Alicja Ołdak
Pedagog Szkolny

Kształtowanie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych

Zagrożenia

W celu przybliżenia tematyki w dalszej części tego referatu wyróżnię kilka głównych zagrożeń cywilizacyjnych.

Nadmienię, jednak bardzo dobitnie, iż wszystkie one wynikają z naszej ignorancji i nastawienia na łatwe, wygodne życie, oraz brakiem odpowiedzialności za swoje decyzje i ich konsekwencje w przyszłości.

Kształtowanie postaw sprzyjających w radzeniu sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi powinno być oparte na holistycznym patrzeniu na siebie samego jak i na otoczenie bliższe i dalsze. A także umiejętność zbierania i korzystania z informacji i zasobów osobistych, społecznych i prawnych.

Aby uchronić ludzkość przed szkodliwym wpływem destrukcyjnych zmian cywilizacyjnych należy pobudzić w nas odpowiedzialność za gospodarowanie wszelkimi zasobami. Jednakże najistotniejszy wpływ na wielkość zagrożeń cywilizacyjnych mają ci spośród nas, którzy posiadają o wiele więcej zasobów niż przeciętny człowiek: np. rządzący, ludzie bardzo bogaci i wpływowi, właściciele ogromnych korporacji.

Do podstawowych czynników potęgujących zagrożenia cywilizacyjne należą:

 1. niszczenie i nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego (wydobywanie kopalin, złóż naturalnych oraz ich przetwórstwo w sposób nastawiony tyko na uzyskanie maksymalnych dochodów).
 2. osłabienie więzi społecznych (nieustanne korzystanie z różnych programów (tik-tok, facebook, youtube, snapczat).
 3. dehumanizacja stosunków międzyludzkich (zastępowanie kontaktów naturalnych sztuczną inteligencją, sprowadzenie człowieka do roli narzędzia do uzyskania przychodu, poparcia).
 4. ograniczanie kreatywności (propagowanie naśladownictwa, kultury obrazkowej, ograniczanie słownictwa, korzystanie z gotowych rozwiązań bez krytycznego podejścia).
 5. szybkie tempo życia. Ciągłe zmiany i nienadążanie w przystosowaniu się.
 6. rozwój życia konsumpcyjnego na rzecz zanikania rozwoju duchowego (egoizm, postawy antyspołeczne, degradacja tradycji, moralności i etyki).
 7. unifikacja życia kulturowego (amerykanizacja zorientowana na łatwość, powierzchowność, tolerancję i estetykę, które wypierają rodzime dobra takie jak sztuka, twórczość, opowieści tradycje).
 8. rzeczywistość informatyczna, która coraz bardziej wnika w codzienność. Objawia się kontrolowaniem życia i działalności człowieka (stanu zdrowia, stanu posiadania, poglądów, miejsca pobytu)
 9. terroryzm (koncentrujący się głownie w ośrodkach łączności, bankach, elektrowniach, laboratoriach)
 10. broń atomowa, związana z globalnym ładem. Wykorzystywanie przewagi militarnej w utrzymywaniu określonych zysków (społecznych, ekonomicznych).

Postawy sprzyjające nie uleganiu zagrożeniom powinny być oparte na wiedzy, czyli znajomości ww. zagrożeń oraz zdawaniu sobie sprawy z konsekwencji ignorowania praw naturalnych i zasad współpracy społecznej.

Człowiek powinien zachować odpowiedni dystans do słuchanych i oglądanych treści, często celowo wprowadzających w błąd. Strach jest obecnie głównym narzędziem wykorzystywanym do indoktrynacji i manipulacji. Jednymi z najważniejszych czynników chroniących są wiedza, uważność i krytyczne myślenie. Drugim czynnikiem jest wsparcie najbliższych bądź specjalistów w ochronie zdrowia w aspekcie psychicznym i fizycznym.

Przekładając powyższe na potrzeby społeczności szkolnej. Rozmawiajmy, informujmy, dyskutujmy i co najważniejsze słuchajmy się nawzajem. W ten sposób tworzymy społeczność wspierającą tak bardzo potrzebną do zachowania dobrostanu przez wszystkich ją tworzącym.

Alicja Ołdak
Pedagog Szkolny

{"register":{"columns":[]}}