W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Patronat Starosty Świebodzińskiego

Zasady Nadawania Patronatu Starosty Świebodzińskiego

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1. Patronat Starosty Świebodzińskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia o znaczeniu  powiatowym, regionalnym lub krajowym.

§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Patronacie – należy przez to rozumieć Patronat Starosty Świebodzińskiego;
 2. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Świebodzińskiego;
 3. Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe
  w Świebodzinie;
 4. Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć imprezę, wydarzenie lub konkurs, którego organizator ubiega się o objęcie Patronatem;
 5. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o objęcie imprezy, wydarzenia lub konkursu Patronatem;
 6. Opinii – należy przez to rozumieć opinię Zarządu Powiatu Świebodzińskiego lub Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury
  i Sportu Rady Powiatu Świebodzińskiego lub Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

§3. Prawo przyznawania Patronatu przysługuje wyłącznie Staroście.

§4. Przyznanie Patronatu odbywa się w oparciu o opinię Zarządu Powiatu lub Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu lub Wydziału  Edukacji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

§5. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają kryteriów określonych w § 1.

§6. Patronat jest honorowym wyróżnieniem realizowanego przedsięwzięcia.

Rozdział II Terminy składania wniosku

§7. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator   przedsięwzięcia.

§8. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.

§9. Wniosek o przyznanie Patronatu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Do wniosku należy dołączyć program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

  §10. Wnioski złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w §9 nie będą rozpatrywane.

  §11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych rangą przedsięwzięcia Starosta może zdecydować o przyznaniu Patronatu, uwzględniając wnioski złożone po terminie określonym w §9, o czym zawiadomi pisemnie wnioskodawcę.

§12. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Starostwa.

Rozdział III Procedura przyznawania Patronatu

§13. Warunkiem wszczęcia procedury nadania Patronatu jest złożenie wniosku o przyznanie Patronatu (wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Świebodzińskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej). Wzór formularza określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§14. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Patronat Starosty” bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa bądź za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.

§15. Starosta występuje o opinię wspierającą decyzję o przyznaniu Patronatu do podmiotu wybranego z wymienionych w §4.

§16. Wskazany do wydania opinii podmiot przygotowuje ją w formie pisemnej na podstawie uzyskanych danych.

§17. Decyzję o przyznaniu Patronatu podejmuje Starosta. O decyzji wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie lub drogą elektroniczną.

§18.  W przypadku odmowy przyznania Patronatu wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie lub drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§19. Informacja o przyznaniu Patronatu Starosty Świebodzińskiego zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział IV Warunki związane z realizacją Patronatu

§20. Organizator, który otrzymał pozytywną odpowiedź i uzyskał Patronat zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych przed organizowanym przedsięwzięciem przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.swiebodzin.pl  dodatkowe informacje (tj. regulamin, program, logo organizatora itp.), które będą pomocne w promowaniu wydarzenia na stronie internetowej Powiatu Świebodzińskiego www.swiebodzin.pl i profilach społecznościowych.

§21. Organizator przedsięwzięcia, któremu został przyznany Patronat, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o wyróżnieniu, jakim jest przyznany Patronat, umieszczenia informacji „Patronat Starosty Świebodzińskiego” (wraz z herbem Powiatu Świebodzińskiego), w tym adresu strony internetowej www.swiebodzin.pl we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz informowania o otrzymanym honorowym wyróżnieniu w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia.

§22. 1. Organizator, któremu został przyznany Patronat ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Świebodzińskiego w widocznym miejscu podczas przedsięwzięcia.

2. Materiały promocyjne, tj. banner/roll-up, tablica z herbem Powiatu można wypożyczyć w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.

3. Organizator zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów promocyjnych w terminie 2 dni od zakończenia przedsięwzięcia .

§23. Przyznanie Patronatu zobowiązuje Organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia. Do sprawozdania dołączyć należy dokumentację fotograficzną lub filmową z przebiegu przedsięwzięcia na nośniku optycznym CD lub DVD, która ponadto potwierdza umieszczenie informacji o Patronacie w materiałach promocyjnych, reklamowych, oraz o ewentualnym umieszczeniu ich na nośnikach informacji wizualnej a ponadto protokoły odbioru nagród rzeczowych, statuetek
i pucharów o ile ich zakup sfinansowano z budżetu Powiatu Świebodzińskiego. Sprawozdanie w formie papierowej należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia.

Rozdział V Zasady współorganizacji imprez patronackich

§24. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wsparcia  imprez objętych Patronatem w sposób finansowy lub organizacyjno–techniczny. Wsparcie, o którym mowa uzależnione jest od możliwości Powiatu Świebodzińskiego.

§25. Decyzję w zakresie wsparcia podejmuje Starosta w ramach posiadanego funduszu określonego w planie finansowym na dany rok.

Rozdział VI Rezygnacja lub wycofanie patronatu honorowego

§26. Wycofanie lub rezygnacja z patronatu honorowego może nastąpić
w przypadku:

 1. niespełnienia przez Organizatora przedsięwzięcia przedstawionych wyżej wymogów;
 2. podania nieprawdziwych informacji lub naruszenia przepisów obowiązujących Organizatora;
 3. prowadzenia przez Organizatora lub uczestnika przedsięwzięcia działań
  o charakterze promocyjnym dot. konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Starosty;
 4. lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

 

§27. Cofnięcie Patronatu następuje poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora i skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich udzielonych uprawnień.

Materiały

Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Świebodzińskiego
8248​_zal3​_-​_sprawozdanie.pdf 0.02MB
Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Świebodzińskiego
8249​_zal​_3​_-​_sprawozdanie.doc 0.03MB
Wniosek o patronat Starosty Świebodzińskiego
8246​_zal2​_-​_wniosek​_o​_patronat.pdf 0.03MB
Wniosek o patronat Starosty Świebodzińskiego
8247​_zal​_2​_-​_wniosek​_o​_patronat.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}