W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: starostwo@powiat.swiebodzin.pl .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@powiat.swiebodzin.pl we wszelkich sprawach
  z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

                                                                  Realizowane zadanie

                                                    Podstawa prawna

                                                                                                                                             KOMUNIKACJA I TRANSPORT

Wydanie lub wymiana prawa jazdy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.)

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów

Wydanie zezwolenia i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.)

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023 poz. 622 z późn. zm.)

Dokonanie wpisu, wykreślenia, zmiany w ewidencji stacji kontroli pojazdów i diagnostów

 

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.)

 

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

                                                                                                                                            OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.)

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi

Ustawa
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2022 poz. 883 z późn. zm.)

Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672 z późn. zm.)

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2022 poz. 2409 z późn. zm.)

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.)

                                                                                                                                 SPRAWY Z ZAKRESU GEOLOGII

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633
z późn. zm.)

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE

Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.)

Wpis lub wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Nadanie uprawnień szkoły publicznej

                                                                                                                         ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenie budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

                                                                                                                                        GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Zgłoszenie prac geodezyjnych i prac kartograficznych

Ustawa dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.)

Dysponowanie materiałami zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wykonywanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków

Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

                                                                                                                            ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, wydawanie zaświadczeń oraz ewidencjonowanie wpisów

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz.U. 2022 poz. 1599 z późn. zm.)

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wydawanie zaświadczeń oraz ewidencjonowanie wpisów

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach
(Dz.U. 2020 poz. 2261 z późn. zm.)

                                                                                                                                        SPRAWY DROGOWE

Postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, a także innych czynności wykonywanych w obrębie pasa drogowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.)

                                                                                                                         POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Skorzystanie z porady i podjęcie ewentualnej interwencji przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.)

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • Wydanie zaświadczenia z zakresu geodezji i kartografii.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

                Urząd Ochrony Danych Osobowych

                ul. Stawki 2

                00-193 Warszawa

                Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Regulamin fanpage'a Powiatu Świebodzińskiego

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, przekazujemy merytoryczne informacje; fanpage jest miejscem do dyskusji  i wymiany opinii na temat Powiatu Świebodzińskiego oraz działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opartej o zasady wzajemnego szacunku i kultury.

1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i poszanowania przekonań innych osób.

2. Każdy użytkownik publikuje komentarz na własną odpowiedzialność. Komentarze powinny odnosić się tylko i wyłącznie do treści wiadomości.

3. Poprzez umieszczenia komentarza użytkownik wyraża zgodę na jego publikację i akceptuje postanowienie niniejszego regulaminu.

4. Troszcząc się o najwyższą jakość dyskusji nie akceptujemy wpisów, które mogą uchodzić za obraźliwe, zawierające treści rasistowskie, naruszające dobra innych osób, propagujące niedozwolone środki i przemoc, obrażające inne wyznania i przekonania, zawierające treści pornograficzne oraz inne nieodpowiednie dla odbiorców poniżej 18. roku życia. Wpisy o w/w charakterze będą usuwane.

5. Nie będzie tolerowane łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.

6. Na fanpage'u Powiatu Świebodzińskiego zakazane są wpisy o charakterze trollingu, mowy nienawiści oraz hejtu. Treści te mogą być usuwane, aby nie zakłócać korzystania z witryny.

7. Na stronie zakazane jest publikowanie reklam.

8. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontrolowania, usuwania lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu oraz w przypadku zastrzeżenia, co do zgodności treści z obowiązującymi normami.

9. W przypadku osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu może dojść do zablokowania uczestnictwa.

10. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o odblokowanie uczestnictwa wysyłając maila na starostwo@powiat.swiebodzin.pl

11. Każdy użytkownik korzystający z fanpage'a Powiatu Świebodzińskiego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

12. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u treści.

13. W pozostałych sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób odwiedzających fanpage Powiatu Świebodzińskiego w portalu społecznościowym Facebook Inc. 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczanych w (fanpage’u) Powiatu Świebodzińskiego (www.facebook.com/powiatswiebodzinski) portalu społecznościowego Facebook jest Starosta Świebodziński z z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2 z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail

Gdy przeglądacie Państwo nasz profil (niezależnie od tego, czy jesteście zalogowani, czy nie) Facebook przetwarza Państwa dane osobowe. Informacje zawarte w Państwa profilu oraz aktywność są także bezpośrednio administrowane przez Facebook. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdąPaństwo: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Inspektor ochrony danych. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

- promocji Powiatu Świebodzińskiego,
- informowanie o naszych działaniach promocyjnych,
- publikowanie postów w fanpage’u,
- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
- statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
- prowadzeniu bieżącej korespondencji, przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez ww. portal, w tym komunikator Messenger. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, udzielonej wraz z wejściem na naszego fanpage’a: Powiat Świebodzińskiego www.facebook.com/powiatswiebodzinski w związku z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które opublikowali Państwo na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, wiek itp. Dodatkowo, Facebook udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Państwa zachowań na naszym fanpage’u. 

Odbiorcy danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, lokalne media, inne podmioty, którym administrator udostępni dane w postaci zdjęć, filmów lub innych materiałów promocyjnych, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. 

Okres przechowywania danych. 

Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu: 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych osobowych, 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowego charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane sąautomatycznie przez Facebook. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2022 12:34 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Zielińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 5.0 13.03.2024 13:55 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 4.0 25.07.2023 10:12 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 3.0 25.07.2023 10:03 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2.0 17.05.2023 10:57 Piotr Nawojczyk
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1.0 13.09.2022 12:34 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}