W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uzyskaj informację publiczną

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. wstępu na sesje Rady oraz posiedzenia komisji Rady,
 3. udostępniania materiałów z sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady, posiedzeń Zarządu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu po ich formalnym przyjęciu,
 4. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zasady udostępniania informacji publicznych w Starostwie:

Udostępnianie dokumentacji, polega w szczególności na umożliwieniu:

 1. wglądu do dokumentów,
 2. robieniu notatek,
 3. dostępu do wydawnictw urzędowych, w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne, uchwalone przez organy Powiatu.

Udostępnianie dokumentacji:

 1. odbywa się w pomieszczeniu biurowym Starostwa, w obecności pracownika,
 2. pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu.

Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe. Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym.
W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanych stron.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, osoba zainteresowana otrzymuje powiadomienie o powodach opóźnienia i wskazanie terminu, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra, których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

W Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ustala się podział kompetencji w zakresie udzielenia informacji publicznej pomiędzy poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska w następujący sposób:

 1. do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Starostwa Powiatowego, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznacza się Sekretarza Powiatu odpowiedzialnego za informację publiczną,
 2. do realizowania wszelkich czynności pozostających w zakresie kompetencji rzeczowej danego wydziału i samodzielnych stanowisk, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym do udzielania przedmiotowych informacji, zobowiązuje się naczelników wydziałów i  pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
 3. w przypadku nieobecności naczelnika do realizacji powyższych czynności upoważnia się osoby przez nich wskazane na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika,
 4. w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku do realizacji powyższych czynności upoważnia się Sekretarza Powiatu,

 

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1358​_wniosek-udostepnienie.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}