W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tytuł/stanowisko: Samodzielne Stanowisko Powiatowy Konserwator Zabytków

Starosta Świebodziński ogłasza nabór na samodzielne stanowisko - Powiatowy Konserwator Zabytków

Wykształcenie: Wyższe (magister)
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Termin składania aplikacji upłynął: 07-03-2023

Nabór zakończony

Wynik Naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Natalia Szymkiewicz-Bednarczuk, zamieszkała w Krzyżu Wlkp. 

Wyboru kandydata dokonano zgodnie z procedurą rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na stanowiska urzędnicze stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/09 Starosty Świebodzińskiego z dnia 12 stycznia 2009 r.
Wybrany kandydat posiada wymagane kwalifikacje, wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Informacje o ofercie

Nazwa stanowiska pracy: Samodzielne stanowisko

Wymiar czasu pracy: pełny etat  

Warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.
z 2021r. poz.1960).

Przełożeni: bezpośrednio podporządkowany Staroście.  

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności;
 • odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;
 • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych.

 

Zakres obowiązków

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie należących do właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji, postanowień, zaświadczeń, opinii, zaleceń i innych aktów, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, innych ustawach oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw;
 2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uszkodzenia, bądź zniszczenia zabytku;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach;
 4. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz podejmowanie innych czynności i wydawanie aktów w ramach nadzoru konserwatorskiego;
 5. egzekwowanie obowiązków nałożonych na posiadaczy zabytków zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. współpraca w sprawach ochrony zabytków z innymi organami administracji publicznej, w tym - ścigania oraz z organami wymiaru sprawiedliwości, a także podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
 7. występowanie na zasadach przewidzianych dla pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w sprawach dotyczących czynów zabronionych zagrażających ochronie zabytków oraz występowanie w sprawach ochrony zabytków na prawach strony w postępowaniu administracyjnym oraz na prawach oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 8. kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów;
 9. umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie;
 10.  ustanawianie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków oraz wydanie legitymacji oraz zaświadczeń społecznego opiekuna zabytków;
 11.  opracowanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami;
 12.  uzgodnienie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, przygotowanego przez pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

Miejsce wykonywania pracy

Województwo: lubuskie

Wymagania

 1. NIEZBĘDNE:
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • 5 lat stażu pracy w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków;
 • wykształcenie: wyższe z tytułem magistra o specjalności jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków: budownictwo, architektura, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub pokrewne związane z ochroną zabytków;
 • posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • znajomość ustawy:

a) prawo budowlane,

b) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) o samorządzie powiatowym,

d) kodeksu postępowania administracyjnego,

e) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) o gospodarce nieruchomościami,

g) o ochronie przyrody;

 • obsługa programów komputerowych MS Office/ Word, Exel;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
 1. DODATKOWE:
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, obowiązkowość;
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji;
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • dobra organizacja pracy;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, staż pracy (świadectwa pracy , zaświadczenia od obecnego pracodawcy);
 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. referencje lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

Termin: do dnia  7 marca 2022 r. do godz. 12.00

 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: pocztą pod adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Nabór - Powiatowy Konserwator Zabytków” ;
 • lub elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiat.swiebodzin.pl , w tytule proszę napisać „Nabór – Powiatowy Konserwator Zabytków”.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 07 marca 2022 roku do godz. 12.00. (decyduje data wpływu do Starostwa).

 1. telefon kontaktowy 68 47 55 362;
 2. aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane;
 3. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych zostaną odesłane;
 5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski;
 6. przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 7. Powiatowego Konserwatora Zabytków zatrudnia Starosta Świebodziński za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 8. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Starosta Świebodziński informuje, że w miesiącu styczniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów

 • Osoba kontaktowa: Joanna Rybczyńska
 • Telefon: 68 4755 362
 • Adres: Ul. Kolejowa 2; 66-200 Świebodzin
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2022 15:29 Piotr Nawojczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Rybczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na stanowisko Powiatowy Konserwator Zabytków 2.0 13.04.2022 15:11 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Nabór na stanowisko Powiatowy Konserwator Zabytków 1.0 23.02.2022 15:29 Piotr Nawojczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}