W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dane kontaktowe:

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Adres do korespondencji: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Tel. (centrala):  22 738-14-00 wew. 450

 

Szanowni Konsumenci,
z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie (w formie porady konsumenckiej) może skorzystać każdy konsument mieszkający na terenie Powiatu Pruszkowskiego w następujący sposób:

 1. telefonicznie

- w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00

- we wtorki, środy i czwartki od godz. 9.00 do 15.00

- w piątki od godz. 9.00 do 13.00

 1. osobiście 

- w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 9.00 do 14.00

- w piątki od godz. 9.00 do 13.00

 1. pocztą elektroniczną – pod adresem -  rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

 

INFORMACJE UŁATAWIAJĄCE SKORZYSTANIE Z POMOCY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W PRUSZKOWIE

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawą prawną działalności rzecznika jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.).            
 2.  Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej), w sporach z przedsiębiorcą (sprzedawcą, producentem, dystrybutorem).
 4. Porady oraz informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne.
 5. W sprawach nieskomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów porady są udzielane telefonicznie i mailowo. 
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby wpłynąć na przedsiębiorcę w celu spełnienia roszczeń/żądań konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzecznika mają charakter polubowny,
  co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
 7. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez rzecznika, konsument może dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym lub skorzystać z rozstrzygnięcia sporu przez Stały Sąd Polubowny.
 8. Prowadzona przez rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia.
 9. Porady prawne i informacje są udzielane przez rzecznika na bieżąco według kolejności zgłoszenia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
 10. W celu wystąpienia przez rzecznika do przedsiębiorcy w sprawie konsumenckiej, konsument powinien złożyć pisemny wniosek – załącznik nr 1, znajdujący się w zakładce „Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów”.
 11. Podpisany „Wniosek Konsumenta” wraz załącznikami (m.in. kopie dowodów zakupu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację, odmowy załatwienia reklamacji) można złożyć:
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (Kancelaria, Sala A, parter),
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną za pomocą strony https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php?t=850, w zakładce: „Katalog usług”, „Sprawy Obywatelskie”, „Wystąpienie Rzecznika Konsumentów” – „Wniosek do Rzecznika Konsumentów o pomoc prawną”.
 1. Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, rzecznik wzywa konsumenta do jego uzupełnienia, w terminie 7-dniowym. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski konsumentów są realizowane przez rzecznika według kolejności wpływu, bez zbędnej zwłoki. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli Rzecznik jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.
 4. Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta.  Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.
   

Zadania rzecznika konsumentów:

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Rodzaje spraw realizowanych przez rzecznika konsumentów:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie udziela bezpłatnych porad oraz informacji w sprawach dotyczących m.in.:

 • kupna - sprzedaży w sklepie, na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domu konsumenta);
 • telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
 • telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 • usług pocztowych;
 • usług kurierskich;
 • usług budowlanych;
 • usług turystycznych;
 • dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;
 • umów o dzieło (np. wykonanie mebli).

Materiały

Nowy wniosek o pomoc prawną do Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Nowy​_Wniosek​_o​_pomoc​_prawną​_do​_Powiatowego​_Rzecznika​_Konsumentów.doc 0.05MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.docx 0.02MB
Wspólne uzgodnienia IODO
Wspólne​_uzgodnieniaIODO.docx 0.02MB
Biuletyn powiatowego Rzecznika Konsumentów nr 1
Biuletyn-Rzecznika-Konsumentow-1.pdf 0.32MB
Biuletyn Powiatowego Rzecznika Konsumentów nr 2
Biuletyn-Rzecznika-Konsumentow-2.pdf 0.45MB
Biuletyn Powiatowego Rzecznika Konsumentów nr 3
Biuletyn nr 3.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}