W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja Dostępności

dla strony internetowej Powiatu Pruszkowskiego

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików dołączanych do artykułów i publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1.

Brak zdefiniowanego stylu „focus” dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Systemy informacji przestrzennej do których linki znajdują się na podstronie: http://pruszkowski.e-mapa.net.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kamiński, dostepnosc@powiat.pruszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 738 14 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynku znajdują się 4 miejsca postojowe dla samochodów oznaczone kolorem niebieskim, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Miejsca usytuowane są blisko wejścia do obiektu (wejście A, wejście B). Budynek posiada wejścia dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami/osób z niepełnosprawnościami. Istnieje pochylnia, której wymiary spełniają standardy dostępności.

Parter budynku, sale obsługi mieszkańców są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością. W Wydziale Obsługi Mieszkańców w sali A i B miejsca do obsługi klientów są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przejście pomiędzy salą A i B wymaga pokonania 2 schodków, możliwa jest alternatywna komunikacja windą lub przy pomocy schodołazu.
W strefie obsługi klienta przy wejściu A znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku Starostwa są dwie windy, co umożliwia dostęp do wyższych kondygnacji osobom o ograniczonej mobilności. Na IV piętrze budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne umożliwiające dogodną ewakuację

W sali interesantów znajduje się info kiosk pozwalający na samodzielny odczyt informacji urzędu dostępny w formie elektronicznej.

W budynku Starostwa toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem.

W Starostwie funkcjonuje System Komunikacji Niewerbalnej SEVENTICA –zapewniający możliwość swobodnego komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, dzięki aparatowi telefonicznemu wyposażonemu w monitor i kamerę. Urządzenie zapewnia bezpośredni kontakt online z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując „miganie” klienta zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę klienta pracownikowi.

W starostwie funkcjonują 2 pętle indukcyjne: stacjonarna w kancelarii starostwa na stanowisku nr 1 oraz mobilna pętla indukcyjna, która czasowo jest wykorzystywana w kasie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie umożliwia dostęp do treści za pomocą aplikacji mobilnych:

Aplikacja e-Urząd, która pozwala na świadczenie 30 e-usług – elektronicznych usług publicznych zakresu: spraw komunikacyjnych, spraw dotyczących ochrony środowiska, spraw obywatelskich, spraw dotyczących prawa budowlanego:

Portal eUrząd

{"register":{"columns":[]}}