W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakładanie stowarzyszeń zwykłych

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis do ewidencji;

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

 • datę jego sporządzenia,

 • adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

 • pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego,

 • podpis przedstawiciela stowarzyszenia lub wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany.

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:

A. protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwale) o:

 • założeniu stowarzyszenia,
 • przyjęciu regulaminu,
 • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
 • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;

B. regulamin działania stowarzyszenia;

C. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczny podpis;

D. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

E. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);

F. adres siedziby stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale w jednym egzemplarzu.


Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego dostępny poniżej.

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak będą one potrzebne
w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP).

W przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną),
w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku,
gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji
przez  stowarzyszenie – 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni  spowoduje jego bezskuteczność.  


OPŁATY: 

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

DODATKOWE INFORMACJE: 

 • z chwilą wpisu do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność,
 • stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa,
 • stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki finansowe na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
 • stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Ponadto stowarzyszenie ma obowiązek:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

WAŻNE!

Do chwili uzyskania wpisu stowarzyszenia zwykłe założone przed zmianą ustawy o stowarzyszenia tj. do dnia 20 maja 2016 roku działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

Nawiązując do powyższego stowarzyszenia zwykłe mają do wyboru:

 • dostosować dotychczasowe regulaminy i zasady działania do nowych przepisów prawnych i uzyskać wpis do nowo obowiązującej ewidencji prowadzonej przez starostę;
 • nie uzyskać wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę – spowoduje to rozwiązanie stowarzyszenia z mocy prawa.

Gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do nowej ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa,
bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

Materiały

Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych (powołano Przedstawiciela Stowarzyszenia)
Wniosek​_o​_wpis​_do​_Ewidencji​_Stowarzyszeń​_Zwykłych​_(powołano​_Przedstawiciela​_Stowarzyszenia).pdf 0.11MB
Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń (powołano Zarząd Stowarzyszenia)
Wniosek​_o​_wpis​_do​_Ewidencji​_​_Stowarzyszeń​_(powołano​_Zarząd​_Stowarzyszenia).pdf 0.11MB
Wniosek o wpis do ewidencji Stowarzyszeń (powołano zarząd i komisję rewizyjną)
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_Stowarzyszeń​_(powołano​_zarząd​_i​_komisję​_rewizyjną).pdf 0.11MB
Przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego
Przykładowy​_regulamin​_stowarzyszenia​_zwykłego.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:14 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakładanie stowarzyszeń zwykłych 3.0 24.10.2022 14:04 Beata Bronikowska
Zakładanie stowarzyszeń zwykłych 2.0 21.02.2022 08:14 Beata Bronikowska
Zakładanie stowarzyszeń zwykłych 1.0 18.01.2022 11:14 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}