W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2

logo

„Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2”


Projekt nr RPSW.03.03.00-26-0060/17-00 realizowany w latach 2018-2022 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”; Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.


Projekt zakłada kompleksową modernizację energetyczną dwóch budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, położonej na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj.: budynku głównego o funkcji opiekuńczo-wychowawczej z zapleczem administracyjnym oraz budynku mieszkalnego
(wraz z garażem).

Zakres robót dla budynku głównego obejmuje m.in.: docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie skosów dachowych, docieplenie stropodachu, zamurowania
i wykucia otworów okiennych i drzwiowych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej, nadmurowanie kominów wentylacyjnych ponad dach, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę kotłowni gazowej
i instalacji gazowej. W budynku mieszkalnym należy wykonać: docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie skosów dachowych, wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Roboty dotyczące branży elektrycznej obejmować będą: instalację elektryczną dla projektowanej kotłowni, instalację odgromową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.


Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.


Planowane efekty:

  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną
  • racjonalizacja zużycia energii oraz ograniczenie ponoszonych strat
  • redukcja emisji szkodliwych substancji do otoczenia
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców na skutek zmniejszenia ilości uwalnianych do atmosfery szkodliwych substancji
  • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego
  • podniesienie komfortu użytkowania budynków

Wartość projektu:           2 100 481,01 zł, z czego:

- przewidywane wydatki kwalifikowalne:                                                          1 570 345,92 zł
- przewidywane dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich):   1 334 794,03 zł
- wkład własny:                                                                                                            765 686,98 zł


Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

{"register":{"columns":[]}}