W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rok 2024

2024

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Umawianie terminu wizyt odbywa się pod numerem telefonu: 664 990 364 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub mailowo: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Aktualnie  w Powiecie Ostrowieckim obowiązuje tryb stacjonarny pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prowadzonej działalności pod warunkiem, że dodatkowo złożą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jak skorzystać z darmowej porady

Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie ostrowieckim odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

pod numerem telefonu: 664 990 364

lub adresem e-mail:  pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20​​​​), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja także poza punktem np.:

 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 • w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej
 • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
 • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się
 • w innym miejscu dostoswoanym do potrzeb ww. osób

Zgłoszeń na porady w ww formach można dokonać w następujący sposób:

W powyższej sytuacji osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo  odbiera bezpośrednio od interesanta oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prannej

Osoba, która dokonuje zapisów na porady ustali miejsce i formę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i uzgodni dogodny termin porady prawnej dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się oraz dla osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową .

Osobom, które doświadczają trudności w komunikowaniu zapewnia się możliwość skorzystania podczas nieodpłatnej porady prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z pomocy tłumacza języka migowego.

Zgłoszeń na porady w ww. formie można dokonać w następujący sposób:

W powyższej sytuacji osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. 

Osoba, która dokonuje zapisów na porady ustali dostępności tłumacza migowego i uzgodni dogodny dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej przy udziale tłumacza języka migowego.


Po uzyskaniu pomocy prawnej można wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady.

Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinie o udzielonej poradzie można przekazać w następujący sposób:

 • wypełnienie Karty B (opinia osoby uprawnionej o udzielonej poradzie) bezpośrednio po uzyskaniu pomocy. Po wypełnieniu Karty B należy ją umieścić w oznakowanej nieprzezroczystej urnie, znajdującej się w poczekalni punktu,
 • e-mailowo poprzez wysłanie scanu wypełnionej części B karty pomocy na adres: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu  (w temacie wiadomości proszę wpisać „Nieodpłatna Pomoc Prawna – opinia”)

Dodatkowo osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeba (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) mają również możliwość przekazywania Kart B w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem 664 990 364
 • listownie, przesyłając opinię na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Organizacyjno - Prawny, ul. Iłżecka 37; 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).
Kto może skorzystać
z porad
Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie,
że
 nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje

Aktualnie w Powiecie Ostrowieckim obowiązuje tryb stacjonarny pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie sąw stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudnościw komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lubz dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon oraz e-mail 
Adowkaci Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

7.30 – 11.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Radcowie prawni Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

11.30 – 15.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Stowarzyszenie Sursum Corda Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek, środa

7.30 – 11.30

wt., czw., pt.

11.30 – 15.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Bałtów 55

poniedziałek

10.00 – 14.00

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Ćmielów

ul.Ostrowiecka 40

wtorek

10.00 – 14.00

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Kunów

ul.Warszawska 45b

środa

8.00 – 12.00

piątek

11.00 – 15.00

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Waśniów

ul. Rynek 24

czwartek

10.00 – 14.00

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólniez osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątekw godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
Inne informacje

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie sąw stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudnościw komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon oraz e - mail
*Stowarzyszenie Sursum Corda

Ostrowiec Świętokrzyski,

ul. Iłżecka 37

poniedziałek
i środa 

7.30 – 11.30

wtorek, czwartek, piątek

11.30 – 15.30

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu. 

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30  pod nr 664 990 364  lub poprzez adres
e- mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
Inne informacje Mediacja jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z  usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jednostka
prowadząca

 Adres Dni i godziny dyżurów Telefon oraz e - mail
Adwokaci Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek - 7.30-11.30 (dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora)

wt. - pt. -7.30 -11.30 (możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Radcowie prawni Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

wtorek - 11.30 - 15.30 (dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora)

pon., śr. - pt. - 11.30-15.30 (możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Stowarzyszenie
Sursum Corda 
Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

pon., śr.  7.30-11.30
​​​​​​wt., pt. 11.30-15.30 (dyżury osoby posiadającej uprawnienia mediatora)
czwartek
 11.30 -  15.30 
(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Bałtów 55

poniedziałek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Ćmielów

ul.Ostrowiecka 40

wtorek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Kunów

ul. Warszawska 45b

środa 8.00 – 12.00

piątek 11.00 – 15.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Waśniów

ul. Rynek 24

czwartek 10.00 – 14.00

(możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty)

664 990 364

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

POMOC DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

Opis usługi

Wsparcie udzielane przez Fundusz Sprawiedliwości dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych, w szczególności w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu, która  udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania.
Ponadto kieruje osoby potrzebujące pomocy do specjalistów.
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym udzielane są między innymi porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać  Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek
i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.
Forma zapisu Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.
Inne informacje    

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, istnieje również możliwość otrzymania pomocy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi, i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon      
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sienkiewicza 63     
Wtorek 9:00-14:00
Środa 12:00-17:00
790 560 420
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(Okręgowy Ośrodek Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem)

Kielce

al. IX Wieków Kielc 8/22

Poniedziałek 13:00-20:00,
Wtorek 9:00-16:00,
Środa 9:00-16:00,
Czwartek 9:00-16:00,
Piątek 9:00-16:00,
Sobota 9:00-14:00
531 618 359
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Jędrzejów

ul. Armii  Krajowej 9     

Poniedziałek 9:00-14:00
Piątek 12:00-17:00
530 677 153
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Starachowice

ul. Majówka 20

Czwartek 9:00-14:00
Piątek 12:00-17:00
790 560 420
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Skarżysko Kamienna

ul. 1 Maja 49

Wtorek 9:00-14:00
Czwartek 12:00-17:00
531 615 241
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Busko Zdrój

ul. Różana 2

Piątek od 9:00-14:00
Sobota od 9:00-14:00
790560429
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Pińczów

ul. Klasztorna 4

Środa 9:00-14:00
Czwartek 12:00-17:00
790 560 429
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Staszów

ul. Opatowska 31

Wtorek 9:00-14:00
Czwartek 12:00-17:00
531 581 641
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Opatów

ul. Sienkiewicza 13/6

Wtorek 9:00-14:00
Czwartek 12:00-17:00
790 560 421
Fundacja Wspierania Praworządności Zdążyć
z Pomocą
(lokalny punkt)

Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A

Poniedziałek 9:00-14:00
Środa 12:00-17:00
790560421
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Lublinie

Lublin

ul. Bernardyńska 5

Poniedziałek 8.00-20.00,
Wtorek 8.00 - 19.00,
Środa 8.00 - 19.00,
Czwartek 8.00 - 19.00,
Piątek 8.00 - 19.00,
Sobota 9.00-14.00
815 343 887
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Kraśniku
(Okręgowy Ośrodek
w Lublinie)

Kraśnik

ul. Oboźna 2 A

Wtorek 14.00-19.00,
Piątek 9.00-14.00  

815 343 887
782 515 474

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Aleja Niepodległości 9

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 8.00-15.00,
środa 13.00-20.00
czwartek 8.00-15.00,
piątek 8.00-15.00
sobota 8.00-13.00

530 100 330
Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:

 • umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),
 • proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),
 • rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również
w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dyżury specjalistyczne

W dniu 1 stycznia 2023 roku po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie punkty specjalistyczne  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

W punktach na terenie całego kraju można uzyskać pomoc prawną między innymi z zakresu pomocy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomocy ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.
Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
Punkty specjalistyczne oferują możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.
W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów http://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2023 znajdą Państwo pod poniższtm linkiem:

Lista dyżurów specjalistycznych uruchomionych na terenie całego kraju


 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2023: 

Dzień tygodnia Punkt nr 1 Punkt nr 2 Punkt nr 3

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Adwokaci Radcowie prawni

Stowarzyszenie
Sursum Corda

Nieodpłatna pomoc prawna
i mediacja
Nieodpłatna pomoc prawna
i mediacja
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i mediacja
Poniedziałek 7.30 - 11.30*1) 11.30 - 15.30 7.30 - 11.30*2)
Wtorek  7.30 - 11.30 11.30 - 15.30*1) 11.30 - 15.30*2)
Środa 7.30 - 11.30 11.30 - 15.30 7.30 - 11.30*2)
Czwartek 7.30 - 11.30 11.30 - 15.30 11.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 11.30 11.30 - 15.30 11.30 - 15.30*2)

*1) Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

*2) Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliowść mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w punkcie nr 3 prowadzonym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Dzień tygonia Punkt nr 4

Bałtów*

Bałtów 55

(budynek Stowarzyszenia Bałt)

Ćmielów*

ul. Ostrowiecka 40

(budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie)

Kunów*

ul. Warszawska 45B

(budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie)

Waśniów*

ul. Rynek 24

(budynek Urzędu Gminy w Waśniowie)

Stowarzyszenie Sursum Corda

Stowarzyszenie 
Sursum Corda

Stowarzyszenie 
Sursum Corda
Stowarzyszenie 
Sursum Corda
Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
Poniedziałek 10.00 - 14.00*1)      
Wtorek   10.00 - 14.00*1)    
Środa     8.00 - 12.00*1)  
Czwartek       10.00 - 14.00*1)
Piątek     11.00 - 15.00*1)  

*1) Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty oraz lokalizacji (punkt nr 4 - Bałtów, Kunów, Ćmielów, Waśniów - prowadzony przez Stowarzyszenie Stowarzyszenie Sursum Corda).


 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji Nr 1 zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 prowadzony przez adwokatów. 

Dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 do 1130 prowadzą:

Poniedziałek     Anna Łasak

Wtorek               Małgorzata Sobańska - Stępień

Środa                  Agnieszka Rusak*

Czwartek            Kamil Długosz

Piątek                 Anna Orłowska - Cholewińska


* Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. 
Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji Nr 2 zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim,ul. Iłżecka 37 prowadzony przez radców prawnych.

Dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 1130 do 1530 prowadzą:

Poniedziałek     Adrian Barański

Wtorek              Sylwester Ślusarczyk*

Środa                 Mariusz Grzesiak

Czwartek           Patryk Hrydziuszko

Piątek                Juliusz Ginter


* Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliwość mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.
Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 

W roku 2024 powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszeniu Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33 - 300 Nowy Sącz wyłonionej w konkursie ofert na: "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku" dwa punkty:

nr 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37 oraz 

nr 4 nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją zlokalizowany w gminach na terenie powiatu ostrowieckiego: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów 

 

 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji Nr 3 zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Dyżury w poniedziałki i środy w godzinach 730 do 1130 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 1130 do 1530 prowadzą:

doradca obywatelski Agata Niewiadomska (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)*

doradca obywatelski Grzegorz Partyka (czwartek)

* Dyżur osoby posiadającej uprawnienia mediatora. Możliowść mediacji po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w punkcie nr 3 prowadzonym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. 
Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji Nr 4 zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA 

Dyżury prowadzą odpowiednio:

w Bałtowie (Bałtów 55), w poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.00 -  radca prawny Patryk Hrydziuszko

w Ćmielowie (ul. Ostrowiecka 40), we wtorek w godzinach 10.00 – 14.00 radca prawny Adrian Barański

w Kunowie (ul. Warszawska 45 b), w środy w godzinach 8.00 – 12.00, w piątki 11.00 – 15.00

środa - adwokat Anna Orłowska - Cholewińska

piątek - adwokat Anna Łasak

w Waśniowie (ul. Rynek 24), w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 adwokat Anna Łasak

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

Punkty pracują w podanych godzinach z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Materiały

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na: "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku."
Inf​_o​_wynikach​_konkursu.pdf 0.47MB
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
LISTA​_JEDNOSTEK​_NIEODPŁATNEGO​_PORADNICTWA.pdf 0.37MB

EDUKACJA PRAWNA - MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA

 • ARTYKUŁY TEMATYCZNE
Służebność a dożywocie, sposoby zabezpieczenia swoich interesów przy przekazaniu darowizny

Jesień życia jest zwykle okresem w którym nasze życie ulega wyhamowaniu, w związku z przejściem na emeryturę pojawia się więcej wolnego czasu. Niesie to za sobą także zmniejszenie wpływów do domowego budżetu – emerytura zazwyczaj jest pewną tylko częścią naszych ostatnich zarobków. Pojawia się wtedy konieczność ograniczenia wydatków, co w pewnych sytuacjach jest możliwe, choć niesie za sobą zwykle istotne konsekwencje. Jak powszechnie wiadomo – nic za darmo, niemniej gdy już przekażemy coś co należy do nas, to dobrze znać swoje uprawnienia wynikające z tego faktu.

Jak zasygnalizowano wyżej, emerytura wynosi zazwyczaj jedynie pewien ułamek ostatniego wynagrodzenia. W starym systemie emerytalnym odpowiadała ona wynagrodzeniu za ostatni okres pracy, w tzw. nowym portfelu odpowiada ona prognozowanej długości życia i sumie składek odprowadzonych w trakcie okresów ich opłacania. Początkiem 2023 roku przeciętna emerytura z ZUS wynosiła ok. 2900 złotych, a z uwzględnieniem 13 i 14 emerytury było to ok. 3100 zł brutto[1]. Mowa tutaj o kwotach stanowiących ok. 60% mediany wynagrodzeń we wskazanym okresie[2]. Odnosząc to do średniej wynagrodzeń za wskazany okres jest to ok. 45%. W tym miejscu należy jeszcze wskazać, że jeszcze niższe emerytury otrzymywane są z systemu KRUS. Oznacza to, że statystycznie nasze dochody po przejściu na emeryturę spadną o połowę. Oznacza to także, że mieliśmy wcześniej dość dużo czasu, żeby na taką ewentualność się zabezpieczyć, np. gromadząc odpowiedni majątek – tutaj jednym z możliwych wyborów są nieruchomości. Przyjmując jednak, że nie jesteśmy lidyjskim Krezusem i mamy jedynie jedną nieruchomość, nie musi to oznaczać że jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić to sprzedać ją i wynajmować do końca życia tańszy lokal.

Możliwe jest przekazanie takiego obiektu w darowiźnie (zstępnym, lub innym osobom) wraz z zagwarantowaniem sobie prawa do zamieszkiwania w tymże domu/mieszkaniu (służebność dożywotniego zamieszkania) lub także z dożywotnia opieką (prawo dożywocia).

Od strony prawnej są to 2 czynności (umowy) zawierane łącznie, najczęściej w jednym akcie notarialnym. Pierwszą jest darowizna w której następuje przeniesienie własności na nowego właściciela, kolejną jest zobowiązanie nowego właściciela do określonych czynności na rzecz dotychczasowego właściciela (tu albo znoszenie dalszego zamieszkiwania tej osoby w przedmiocie darowizny, albo poprzednie połączone z zapewnieniem mu dożywotniej opieki). Rozważmy oba przypadki osobno:

Służebność dożywotniego zamieszkania: podstawą prawna jest tutaj art. 296 Ustawy kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14). Operacja polega na tym, że przekazujemy mieszkanie/dom innej osobie, sami mamy prawo w nim zamieszkiwać do śmierci (lub na krótszy okres czasu, wskazany w akcie notarialnym). Oznacza to, że podatki od nieruchomości, koszty napraw i remontów ponosi nowy właściciel nieruchomości (trudno wymagać, żeby inna osoba płaciła podatek za cudzą rzecz). Uprawniony z tytułu służebności mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o użytkowaniu (a więc dotyczące służebności).

Prawo dożywocia zostało uregulowane w art. 908 i nast. KC. Najprościej rzecz ujmując jest to powyższe prawo poszerzone o utrzymanie darczyńcy. Cytując za kodeksem cywilnym obdarowany powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Co to jednak oznacza? W praktyce odpowiedzieć należy, że to zależy od konkretnego przypadku. Inne będą koszty utrzymania osoby obłożnie chorej, wymagającej stałej, specjalistycznej opieki, inne zaś osoby będącej pomimo wieku w dobrej kondycji fizycznej i zachowującej jasny umysł. Posługując się danymi GUS (stan na 2021 rok) wskazano kategorie wydatków do ponoszenia których powinien się przygotować obdarowany:

•  Zgodnie z obwieszczeniem „Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku”[3] średnie miesięczne wydatki na żywność wyniosły przy uwzględnieniu grup społecznych i jednoosobowego gospodarstwa domowego średnio 363,03 zł miesięcznie na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

W związku z powyższym obciążenie roczne dla 1 osoby wynosi 3 363,60 zł.

• Zgodnie z obwieszczeniem „Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku” średnie miesięczne wydatki na opał i energię wyniosły przy uwzględnieniu grup społecznych i jednoosobowego gospodarstwa domowego średnio 280,30 zł miesięcznie na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

W związku z powyższym obciążenie roczne dla 1 osoby wynosi 3 363,60 zł.

• Zgodnie z cytowanym opracowaniem, średnie miesięczne wydatki na odzież (w tym obuwie) wyniosły przy uwzględnieniu grup społecznych 64,43 zł na 1 osobę w gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym obciążenie roczne dla jednej osoby wynosi 773,16 zł.

• Zgodnie z cytowanym opracowaniem, średnie miesięczne wydatki na zdrowie (w tym wyroby medyczne) wyniosły przy uwzględnieniu grup społecznych 86,12 zł na 1 osobę w gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym obciążenie roczne dla jednej osoby wynosi 1 033,44 zł.

Koszt utrzymania jednej osoby wynosił więc w 2021 roku (średnio, wg. wyliczeń GUS) 9 526,56 zł rocznie, tj. prawie 794 złote na miesiąc.

Doliczając do tego czynsz jako utracony pożytek, a także prognozowana przez GUS długość życia danej osoby na podstawie wieku możemy określić w ten sposób wartość prawa dożywocia. Otrzymany wynik jest oczywiście uśredniony. To, że dana osoba powinna żyć zdaniem GUS 85 lat, wcale nie znaczy, że nie może umrzeć wcześniej, lub zrealizować coroczne życzenia bliskich „stu lat życia w dobrym zdrowiu”.

Z powyższego zestawienia wynika więc jasno, że pomimo faktu otrzymania hojnej darowizny (nieruchomości) zobowiązania nowego właściciela bardzo się zwiększają, a przez to spadają obciążenia darczyńcy.

Powyżej przedstawiono uregulowania prawne, a więc w uproszczeniu można powiedzieć teorię. Praktyka wygląda jednak często inaczej, co często należy rozpatrywać w kategoriach sytuacji patologicznych, czy wręcz przemocowych. Mowa tutaj o osobie starszej, która jeśli nawet jest świadoma swoich praw, to często nie wie co ma robić, żeby je wyegzekwować.

Zasadniczym uprawnieniem darczyńcy (i zarazem dożywotnika) jest możliwość cofnięcia darowizny. Można to zrobić do 10 lat. Warunkiem jest tutaj rażąca niewdzięczność obdarowanego.

Za rażącą niewdzięczność można uznać sytuację w której mamy do czynienia ze znacznym nasileniem złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy czy szkody majątkowej. Jako zachowanie rażąco niewdzięczne, należy rozumieć m.in. spowodowanie popełnienia przestępstwa przeciwko darczyńcy, pozbawienie życia, spowodowanie rozstroju zdrowia jak również rażące naruszenie obowiązków rodzinnych[4]. Warunkiem jest jednak rażąca niewdzięczność, nie zaś zwykła niewdzięczność. Często w ocenie sądów rozpatrujących wnioski o odwołanie darowizny sytuacje wskazywane przez dożywotników były przykładami zwykłej niewdzięczności, która nie uprawniała ich do odwołania darowizny. Dopuszczalne jest występowanie o zwrot wydatków poniesionych np. na opał (obowiązek jego zapewnienia ciąży na właścicielu) jedzenie, czy leki. Wymaga to jednak przeprowadzenia sprawy przed sądem i często niszczy jakąkolwiek relację rodzinną pomiędzy właścicielem a dożywotnikiem, w związku z tym podobny wniosek powinien być ostatecznością.

Analogicznie nowy właściciel nieruchomości jest uprawniony do zamiany służebności na rentę, jeśli dożywotnik dopuszcza się rażących uchybień w wykonywaniu swojego prawa (303 KC). Tutaj również musi być zachowany warunek wystąpienia rażących uchybień.

Na koniec rozważań należy jeszcze wskazać, że dla istnienia prawa dożywocia wpis w księdze wieczystej nie jest konieczny (wystarczy sam akt notarialny), inaczej jest ze służebnością dożywotniego zamieszkania – tutaj wpis do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że jeśli z jakiegoś powodu treść służebności nie jest ujawniona w księdze wieczystej, to kolejny nabywca po nowym właścicielu (osoba której obdarowany sprzeda nieruchomość, do czego obdarowany ma prawo) może złożyć pozew o eksmisję osoby uprawnionej, jeśli działała w oparciu o zapisy księgi wieczystej, a wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie.

Konkludując: prawo cywilne zna instytucje pozwalające zabezpieczyć interesy osoby przekazującej nieruchomość w zamian za opiekę, przy czym praktyka zależy już od indywidualnych cech obdarowanego i darczyńcy, relacji rodzinnych, odległości i wielu innych czynników. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest po prostu odpowiedni dobór osoby, którą wybieramy (w zamian za darowiznę) na swojego opiekuna.


Autor artykułu:

Kamil Waleczek

Przymusowe leczenie. Czy można przyjąć osobę do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody?

Czy można zmusić bliską osobę do leczenia psychiatrycznego? Jak zareagować na pogarszający się stan zdrowia psychicznego bliskiego? Czy łatwo jest kogoś umieścić w szpitalu psychiatrycznym? Jak długo trwa taki pobyt? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Czy zmuszenie do pobytu w szpitalu psychiatrycznym jest legalne? Jakie zachowania uzasadniają przymusowe leczenie?

Niewątpliwie, temat jest bardzo kontrowersyjny, jednak ważny albowiem nierzadko bliscy osoby, u której występują (przykładowo) zaostrzenia w przebiegu choroby/zaburzenia nie wiedzą jakie działania mogą podjąć, celem zabezpieczenia swojego bliskiego.

Co do zasady, hospitalizacja, w tym również psychiatryczna wymaga zgody pacjenta; z reguły jest również planowana. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stan danej osoby może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy – wówczas przepisy dopuszczają umieszczenie takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym, bez jej zgody. Z pomocą przychodzą regulacje ujęte w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, które opisują procedury umożliwiające rozpoczęcie hospitalizacji, bez zgody pacjenta.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego


art. 23, art. 24

Powód hospitalizacji bez zgody: Gdy dotychczasowe zachowanie osoby wskazuje na to, że z powodu choroby psychicznej zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Warunki i procedury: O przyjęciu do szpitala postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Przyjęcie do szpitala wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.

Kto może złożyć wniosek: Wniosek może złożyć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, jej małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo bądź osoba sprawująca faktyczną opiekę albo z urzędu.

art. 29, art. 30

Powód hospitalizacji bez zgody: Gdy dotychczasowe zachowanie osoby wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź gdy osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

Warunki i procedury: O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby. Do wniosku dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Kto może złożyć wniosek: Wniosek może złożyć: małżonek osoby, której wniosek dotyczy, krewni w linii prostej, rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.


Z powyższego wynika, że istnieją dwa tryby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego z pominięciem zgody umieszczanej osoby.

Pierwszy, gdy umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta odbywa się w drodze interwencji. Jednakże, takie umieszczenie musi być „zatwierdzone” przez sąd. Najczęściej, w wyniku dokonania zgłoszenia (przez osoby trzecie, rodzinę), pacjent jest dowieziony do szpitala przez ratowników medycznych tudzież policję; podczas takiej interwencji następuje wstępna analiza sytuacji. Zatem pierwsze podjęta jest decyzja lekarska o umieszczeniu danej osoby w szpitalu, a potem następuje postępowanie ustalające zasadność (bądź też nie) takiego umieszczenia. Hospitalizacja może być uznana za konieczną w przypadku nastąpienia zachowań, takich jak: nagły napad agresji, samoagresji, stwierdzenie niepełnej orientacji, brak logicznego kontaktu, omamy, rozkojarzony tok myślenia, urojenia, itp., a okoliczności powodują, że stan tej osoby może zagrażać bezpośrednio jej życiu albo życiu i zdrowiu innych osób. Decyzja (orzeczenie) sądu ustala, czy przyjęcie było zasadne, czy też nie. Oczywiście, sąd opiera swoje stanowisko na zebranym materiale dowodowym.

Drugi sposób, gdy umieszczenie odbywa się w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, a zatem sąd podejmuje decyzję, czy zostały spełnione przesłanki „przymusowego” umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym na bazie art. 29 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Przesłanki są tutaj znacznie szersze niż w trybie nagłym, wychodzą poza granice bezpośredniego zagrożenia. Ta procedura z jednej strony bazuje na pogarszającym się stanie zdrowia danej osoby oraz prognozie, że pobyt w szpitalu może ustabilizować sytuację pacjenta. Trzeba zaznaczyć, że w takich przypadkach przymusowa hospitalizacja może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego. Nie ulega zatem wątpliwości, że rodzina ma możliwość reagowania, gdy zachowanie bliskiej osoby zagraża jej, czy też osobom trzecim, jak i wówczas gdy dana osoba traci możliwość samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, ale z dużym prawdopodobieństwem hospitalizacja pomoże w ustabilizowaniu życia tej osoby.

WARTO WIEDZIEĆ!
Osoba, której postępowanie dotyczy może starać się o uzyskanie profesjonalnej pomocy pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Aby uzyskać wsparcie prawnika, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania.

Prawa Pacjenta – najważniejsze informacje i procedury dotyczące dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw przysługujących pacjentowi. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego, z którego chciałaby otrzymać dokumentację medyczną - wniosek.

Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz w innych przepisach, w tym zwłaszcza przepisach regulujących kwestie ochrony danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna zawiera informacje takie jak:

 • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
 • oznaczenie miejsca udzielanie pomocy medycznej,
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • datę sporządzenia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona do wglądu (bezpłatnie, w siedzibie podmiotu, w którym pacjent się leczy, lub leczył poprzez sporządzenie jej wyciągów, kopii lub odpisów (za opłatą) lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru (z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu). Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez 20 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany ostatni wpis. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja medyczna takiej osoby jest przechowywana, aż 30 lat.

Podmiot prowadzący dokumentacje medyczną może pobierać opłaty za odpisy, wyciągi lub kopie dokumentacji. Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie przez podmiot prowadzący dokumentację. Podmiot nie ma w tym przypadku nieograniczonych uprawnień. Opłata za stronę wyciągu lub odpisu, a także za stronę dokumentacji medycznej, nie może być wyższa niż 0.0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Odpisy i dane mogą być przekazane na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot prowadzi dokumentację w formie elektronicznej. Opłata za nośnik nie może przekraczać 0.0002 wskazanego wyżej wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna zawiera m.in: oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj  i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Żądanie wydania kopii dokumentacji medycznej powinno być zrealizowane niezwłocznie, co oznacza, że czynności z tym związane powinny być rozpoczęte natychmiast po wpłynięciu wniosku zawierającego to żądanie. Niezwłoczne podjęcie czynności mających na celu wykonanie kopii tej dokumentacji stanowi więc podstawę do uznania, że postępowanie podmiotu leczniczego jest zgodne z przepisami prawa.

Pomoc ofiarom przestępstw, świadkom i osobom najbliższym

Zadaniem państwa jest ochrona obywateli, zapobieganie przestępstwom oraz świadczenie pomocy i sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Gdy przestępstwo już się wydarzy, istotne jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym jego skutkami. Pokrzywdzeni często doświadczają negatywnych konsekwencji fizycznych, emocjonalnych i finansowych, dlatego ważne jest, aby mieli dostęp do informacji i wsparcia w zakresie swoich praw i obowiązków. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, są miejscem, gdzie mogą otrzymać niezbędną pomoc

DLA KOGO?

Pomoc jest przeznaczona dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, ich bliskich (np. członków rodziny) oraz świadków i innych osób im najbliższych. W przypadku tych ostatnich, dostępne formy pomocy mogą być jednak ograniczone.

Z pomocy może skorzystać osoba pokrzywdzona takim przestępstwem jak, np.:

 • przeciwko mieniu – np. kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
 • przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
 • przeciwko wolności – np. pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
 • przeciwko życiu i zdrowiu – np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
 • seksualne – np. gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
 • przemoc domowa – np.:
  • fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
  • psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
  • wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

FORMY POMOCY

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Zakres pomocy udzielanej uprawnionym osobom obejmuje:

 • pomoc prawną
 • mediację
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc psychiatryczną
 • doradztwo pierwszego kontaktu
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych,
  w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 • finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całej Polski funkcjonuje obecnie 16 ośrodków, ale 305 miejsc świadczenia pomocy. Wykaz ośrodków można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ POMOC?

Na miejscu, osoba, która chce skorzystać z pomocy, zostanie poproszona o wypełnienie wniosku  o udzielenie pomocy oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzony zostanie wywiad w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem.

W celu uzyskania pomocy należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację.

W przypadku pomocy prawnej – wskazane jest przygotowanie dokumentów z sądu, policji, prokuratury (o ile pokrzywdzony je posiada), w szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

INFOLINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  - oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej – działa także całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  - pod numerem telefonu +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim),

mail info@numersos.pl.

Więcej informacji dostępnych jest a stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/


POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD W PUNKTACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:

- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie stają się rodziną i przyjmują na siebie szereg obowiązków, w tym między innymi zobowiązują się do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Małżonkowie zobowiązani są również odpowiednio do swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą tworzą. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast do określania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny stosowana jest reguła równej stopy życiowej poszczególnych członków rodziny, bez względu na to kto jakie otrzymuje dochody z pracy zarobkowej.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny związany jest z pozostawaniem w małżeństwie. Z kolei rodzinę w rozumieniu art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią małżonkowie oraz ich dzieci (biologiczne i przysposobione) zarówno małoletnie jak i pełnoletnie, lecz nie będące w stanie się samodzielnie utrzymać, jak też i pasierbowie pozostający na stałe we wspólnocie domowej. Natomiast obowiązek ustaje w chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub dotyczącego separacji. W sytuacji kiedy małżonkowie nie zamieszkują razem to w dalszym ciągu mogą domagać się zaspokajania potrzeb rodziny, albowiem separacja faktyczna nie niweluje tego obowiązku.

Zaspokajanie potrzeb rodziny poza wychowaniem i utrzymaniem dzieci może obejmować zbiorowe potrzeby rodziny takie jak mieszkanie, opłaty za media, wyżywienie, jak też może dotyczyć zaspokajania indywidualnych potrzeb członków rodziny, o ile są usprawiedliwione interesem rodziny, nie pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, jak też odpowiadają zasadzie równej stopy życiowej poszczególnych członków rodziny.

W sytuacji kiedy strony pozostają w związku małżeńskim, a jeden z małżonków nie przekazuje żadnych środków pieniężnych na utrzymanie drugiego małżonka lub małżonka i dzieci wówczas możliwe jest skierowanie do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (drugiego małżonka), dopuszczalne jest również złożenie pozwu do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (małżonka, który występuje z roszczeniem) do wydziału rodzinnego i nieletnich pozwu o zaspokajanie potrzeb rodziny, w którym to domagać się będzie konkretnej kwoty na rzecz małżonka jak i dzieci. Istotny jest fakt, iż ciężar udowodnienia roszczenia spoczywa na małżonku, który wystąpił z roszczeniem, zatem składając pozew do sądu należy dołączyć do niego dowody na potwierdzenie kosztów utrzymania rodziny tj. faktury za zakup wyżywienia, odzieży, środków higienicznych, faktury za zajęcia dodatkowe dzieci, jak też rachunku za media czy opłaty za mieszkanie, aby w sądzie wykazać jaki jest miesięczny koszt utrzymania rodziny. Z kolei zakres przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wyznaczają możliwości zarobkowe każdego z małżonków, a nie faktycznie osiągane dochody. Sąd sprawdza, czy małżonek wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe, czy jednak pracuje i osiąga dochody poniżej swoich możliwości finansowych wynikających z uzyskanego wykształcenia czy posiadanych umiejętności. Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny jest zwolniony z opłat sądowych.

Z roszczeniem o zaspokajanie potrzeb rodziny można wystąpić będąc w małżeństwie jak i w toku postępowania rozwodowego, wówczas sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu na czas trwania procesu rozwodowego i zobowiązać drugiego małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Istotnym jest, że w trakcie trwania sprawy o rozwód lub separację niedopuszczalne jest wszczęcie odrębnej sprawy o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny określony w art. 27 kodeku rodzinnego i opiekuńczego stanowi rodzaj obowiązku alimentacyjnego, z tym że jego cel jest szerszy niż zakres zwykłego obowiązku alimentacyjnego, albowiem przepis ten pozwala na uzyskanie od obojga małżonków środków materialnym niezbędnych do prawidłowego funkcjonowaniu całej grupy rodziny oraz gospodarstwa domowego, które prowadzą przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

Adwokat Ewelina Plaza


POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD W PUNKTACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:

- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:

telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,

on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Bezpieczne płatności kartą - ochrona Twoich finansóww cyberprzestrzeni

Wraz z postępem technologii, płatności kartą stały się nieodłącznym elementem codziennego życia. Choć są one wygodne i efektywne, bezpieczeństwo transakcji online i offline staje się priorytetem w dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym to co do zasady my jako użytkownicy jesteśmy najsłabszym ogniwem. 

W miarę wzrostu zakupów online, konieczne jest zabezpieczenie transakcji przed potencjalnymi zagrożeniami. Należy zatem zwracać uwagę na podstawowe elementy takie jak korzystanie z bezpiecznych stron internetowych (o protokole HTTPS) znajdujące się po lewej stronie pola wyszukiwarki. Aby sprawdzić autentyczność strony internetowej należy zawsze kliknąć w kłódkę, lub pole "https" i sprawdzić szczegóły certyfikatu, takie jak jego ważność czy dane firmy.
Należy również uważać na strony „podobne”, czyli strony łudząco przypominające ekran do logowania, jednak w adresie strony internetowej znajdują się drobne literówki.
Zalecane jest również unikanie używania publicznych komputerów czy dostępów do publicznej sieci do dokonywania płatności. Korzystać z nich może każdy, kto w towarzystwie odpowiedniego urządzenia znajdzie się w ich zasięgu. Dane, których użyjemy w takim połączeniu, mogą zostać udostępnione osobą trzecim.
Istnieje też dużo możliwości zainfekowania telefonu lub komputera(np. zainstalowanie szkodliwego oprogramowania pod łatką aktualizacji programu) i podążania wirtualnymi śladami w przyszłości.

Dodatkowo, korzystanie z dwuetapowej weryfikacji i silnych haseł do kont bankowych, które cyklicznie powinniśmy zmieniać, zwiększy poziom naszego bezpieczeństwa.

Regularne monitorowanie aktywności swojego konta bankowego to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa płatności kartą. Powiadomienia przychodzące na nasz telefon po każdej transakcji nie są uciążliwe w użytkowania telefonu, a dzięki takiemu narzędziu jesteśmy w stanie błyskawiczne reagować na podejrzane transakcje. Wtedy przy otrzymaniu powiadomienia w sytuacji w której nie wykonywaliśmy żadnej transakcji pozwoli szybko zablokować dostęp do konta i zredukować ewentualne szkody finansowe.

Bezpieczeństwo płatności kartą jest nieustannie rozwijane technologicznie. Płatności zbliżeniowe oraz aplikacje mobilne często korzystają z zaawansowanych protokołów szyfrowania, co utrudnia przechwycenie danych transakcyjnych. Jednakże w takich sytuacjach dochodzi do częstych aktualizacji oprogramowani. Ważne jest, aby korzystać z aktualnych wersji aplikacji i systemów operacyjnych, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń.

Wiedza na temat zagrożeń i środków bezpieczeństwa jest niezbędna dla ochrony przed oszustwami. Banki i instytucje finansowe często oferują programy edukacyjne dotyczące bezpiecznych praktyk korzystania z kart płatniczych jak i informują swoich klientów o potencjalnych zagrożeniach. Dlatego warto regularnie uczestniczyć w tego typu szkoleniach, czytać informacje, które otrzymujemy od naszego banku, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń i wiedzieć, jak się przed nimi bronić.

W przypadku kiedy dojdzie do zdarzenia w którym dane z karty płatniczej zostaną ujawnione, zobaczymy nieautoryzowane transakcje, czy też zostanie ona zgubiona lub skradziona należy ją zastrzec.
Aby to zrobić należy skontaktować się z bankiem lub instytucją finansową, która wydała kartę. Numer centrum jest zapisany na odwrocie karty, otrzymujemy go także razem z przesyłką zawierającą kartę. Wiele banków posiada możliwość zastrzeżenia karty poprzez aplikacje mobilne.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z infolinii 828 828 828, w której zostaniemy zapytani o bank, w którym posiadamy kartę, a następnie zostaniemy do niego przekierowani.

Podsumowując, korzystanie z kart płatniczych jest bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Świadomość, monitorowanie konta i korzystanie z aktualnych technologii, czy sprawdzanie czy powiadomienia zgadzają się z zleconą przez nas transakcją to kluczowe elementy, które pomagają utrzymać finanse w bezpieczeństwie w dzisiejszym dynamicznym świecie płatności.

Adwokat Kamil Loose

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu, to fundamentalna zasada prawa pracy, która ma na celu zapewnienie, że pracownicy są traktowani sprawiedliwie i bez dyskryminacji w miejscu pracy. Zasada ta zakłada, że każdy pracownik powinien być oceniany i traktowany wyłącznie na podstawie swoich umiejętności, kwalifikacji oraz pracy, a nie na podstawie cech osobistych takich jak płeć, rasowe lub etniczne pochodzenie, religia, wiek, orientacja seksualna czy niepełnosprawność.

W praktyce zasada równego traktowania oznacza, że pracodawcy powinni zapewnić równy dostęp do możliwości zatrudnienia, awansu, szkoleń oraz innych korzyści związanych z pracą dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich osobistych cech czy przynależności. Dodatkowo, pracodawcy muszą chronić pracowników przed wszelkimi formami dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania, a także zapewniać środowisko pracy wolne od przejawów mobbingu czy molestowania.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu została wyrażona w art. 183a Kodeksu Pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie:  nawiązania i rozwiązania  stosunku  pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio w szczególności z powodu płci, wieku, niepełnosprawności,  rasy,  religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyskryminowanie bezpośrednie  istnieje wtedy, gdy pracownik z  jednej  lub z kilku przyczyn był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego  kryterium lub  podjętego  działania występują  lub mogłyby wystąpić  niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i  rozwiązania stosunku pracy,  warunków  zatrudnienia,  awansowania  oraz  dostępu  do  szkolenia w  celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników, należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn chyba, że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Przejawem dyskryminowania jest także:

 • molestowanie – działanie polegające na  zachęcaniu  innej osoby  do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, niepożądane zachowanie, którego celem  lub  skutkiem  jest  naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej,  poniżającej,  upokarzającej  lub uwłaczającej atmosfery;
 • molestowanie seksualne - każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Należy jednak zaznaczyć, że równe traktowanie nie oznacza jednakowego traktowania. Nie można postawić zarzutu braku równego traktowania, gdy niejednakowe traktowanie jest uzasadnione obiektywnie. Takim obiektywnym czynnikiem przy przyjęciu do pracy może być np. rodzaj wykonywanej pracy lub warunki jej wykonywania. Równe traktowanie dotyczy zwłaszcza jednakowego wynagradzania za jednakową pracę.

Naruszenie zasady równego traktowania
Zgodnie z art. 183b Kodeksu Pracy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest w szczególności:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
 • pominięcie przy  typowaniu  do  udziału  w  szkoleniach  podnoszących  kwalifikacje zawodowe,

Przepis art. 183b §1 Kodeksu Pracy zmienia rozkład ciężaru dowodu przewidziany w art. 6 Kodeksu Cywilnego (w zw. z art. 300 Kodeksu Pracy), według którego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Art. 183b §1 Kodeksu Pracy zwalnia pracownika z konieczności udowodnienia jego dyskryminacji. Ciężar dowodu rozkłada się w ten sposób, że po wskazaniu przez pracownika faktów uprawdopodobniających zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu, pracodawca ma obowiązek udowodnić, że kierował się obiektywnymi powodami.

Brak naruszenia zasady równego traktowania
Zgodnie z art. 183b §2-4 Kodeksu Pracy zasady  równego  traktowania  w  zatrudnieniu  nie  naruszają działania, proporcjonalne  do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

 • niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi;
 • wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny;
 • stosowaniu  środków,  które  różnicują  sytuację  prawną  pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność;
 • stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

Nie stanowią naruszenia  zasady równego traktowania w zatrudnieniu również działania podejmowane przez  określony  czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub  znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. Jak również ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby. Dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.

Radca Prawny Dyda

 

Materiały

Newsletter prawny "Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością"
STYCZEŃ.pdf 0.29MB
Newsletter prawny "Minimalne wynagrodzenie w 2024"
LUTY.pdf 0.24MB
Newsletter prawny "Nowelizacja prawa spadkowego"
MARZEC.pdf 0.27MB
E - informator prawny "Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie"
Informator​_Wypadek​_komunikacyjny.pdf 0.14MB
E - poradnik edukacyjny "Mediacje w sprawach rozwodowych"
Mediacje​_w​_sprawach​_rozwodowych.pdf 1.75MB
E - kwartalnik w dorosłość zgodnie z prawem "Odpowiedzialność na drodze"
Odpowiedzialność​_na​_drodze.pdf 5.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.01.2024 07:51 Kinga Włodarczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Włodarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rok 2024 10.0 02.04.2024 08:44 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 9.0 29.03.2024 08:55 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 8.0 25.03.2024 11:36 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 7.0 04.03.2024 13:04 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 6.0 04.03.2024 09:11 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 5.0 20.02.2024 07:39 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 4.0 13.02.2024 07:52 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 3.0 24.01.2024 13:31 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 2.0 24.01.2024 13:27 Kinga Włodarczyk
Rok 2024 1.0 09.01.2024 07:51 Kinga Włodarczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}