W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Proinwestycyjny budżet powiatu przyjęty

03.01.2023

Proinwestycyjny budżet powiatu przyjęty

W ostatnich dniach minionego roku, radni debatowali nad budżetem powiatu na 2023 rok.

Jak zaznaczyła prezentując budżet,  starosta Marzena Dębniak, miniony rok naznaczony wieloma wyzwaniami i trudnościami, pozwolił dzięki rzetelnej pracy zarządu powiatu, zrealizować zaplanowane działania. Natomiast na 2023 rok przewidziano budżet, który zapewnia realizację wszystkich zadań powiatu. Jest to budżet prorozwojowy, co uważam za sukces w czasie szalejącej inflacji i spadających dochodów powiatu, mówiła M. Dębniak.

Na 2023 rok dochody powiatu zaplanowano w wysokości 192 639 575,14 zł i są one mniejsze o 5 265 811,70 zł., w stosunku do 2022 roku. Przy czym, dochody bieżące są mniejsze o 4 365 586,78 złotych, co wynika z mniejszego udziału w podatkach od osób fizycznych oraz mniejszej subwencji ogólnej.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 193 585 088,67 złotych i w zakresie wydatków bieżących ograniczono je do niezbędnego minimum.

Największą część budżetu stanowią wydatki na oświatę, bo aż 49,13 procent, które zaplanowano w wysokości 95 103 201,93 złotych. Otrzymana subwencja w wysokości 84 913 201,93 złotych nie jest w stanie pokryć realnych potrzeb oświaty i powiat będzie musiał dołożyć kwotę przeszło 5 mln złotych.

Wśród najważniejszych inwestycji w oświacie, budżet zakłada rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego na kwotę 10 mln zł, dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę  m.in. windy zewnętrznej, wykonanie dojazdu do windy w formie chodnika z kostki brukowej betonowej, przebudowę chodnika przy drzwiach zewnętrznych do hali sportowej na pochylnię dla osób niepełnosprawnych  oraz wymianę posadzki na wykładzinę klejoną PCV. Planuje się również opracowanie dokumentacji OZE dla Zespołu Szkół nr 1 (Ekonomik) oraz Zespołu Szkół Nr 3 (THM).

Ponadto powiat planuje zrealizować remonty w zakresie wymiany rynien w Zespole Szkół Nr 1, dawnym „Ekonomiku”, remont dachu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego czyli w dawnej „Samochodówce”, remont zadaszenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica czy wykonanie izolacji ścian i wymianę rynien w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W sumie na  zadania remontowe przeznaczono kwotę 600 000,00 złotych.

Wśród  najważniejszych inwestycji drogowych, planuje się rozbudowę ścieżki rowerowej od ul. Orlej do Nowej Dębowej Woli, przebudowę starodroża na odcinku Ostrowiec – Boksycka czy przebudowę drogi w miejscowości Przeuszyn.

Zaplanowano także nowe zadanie o wartości ponad 1 mln zł., polegające  na wykonaniu dojazdu, dojścia i zagospodarowania terenu w parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, które znacznie podniosą estetykę terenu i uzupełni niedawno zakończony remont Muzeum.

W 2023 roku będzie kontynuowany program profilaktyczny „Akademia Pełna Zdrowia”, który od lat  wypełnia lukę zdrowotną, w której brakuje badań profilaktycznych dla osób 70+ oraz poniżej 30 lat. Na ten rok została bowiem zabezpieczona większa kwota na realizację zadań polegających na badaniach specjalistycznych i konsultacjach lekarskich, zajęciach z aktywności fizycznej, szkoleniach, konferencjach edukacyjnych, warsztatach, treningach oraz koncertach relaksacyjno-rekreacyjnych.

Przewiduje się, że w ciągu roku z budżetu wygospodaruje się środki na pokrycie ewentualnej straty szpitala za 2022 rok. Jak podkreślała starosta M. Dębniak,  szpital jest wciąż zadaniem priorytetowym zarządu tej kadencji. Przez ostatnie lata podjęto wiele działań prorozwojowych dotyczących placówki, w tym remontów i zakupu sprzętu, co odzwierciedla wysoką jakość świadczonych usług medycznych, potwierdzonych przez NFZ i służby wojewody świętokrzyskiego, mówiła podczas sesji starosta.  

Większość radnych nie miała wątpliwości, że przed zarządem powiatu w roku 2023 stoi wiele wyzwań i niewiadomych, wzrastająca inflacja, wzrost cen materiałów i usług, rodzi realne zagrożenie pomyślności przeprowadzania przetargów, horrendalna dopłata do oświaty także nie napawa optymizmem.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, w efekcie radni przyjęli uchwałę budżetową 13 głosami za, 5 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}