W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór
do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku i zachęca młodych ludzi
do zgłaszania swoich kandydatur

 

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 14 kwietnia do
16 maja 2022r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania Samorządu Województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji.  Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
link:
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLIV.623.2018.pdf

Jakie trzeba spełnić warunki?

Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które na wypełnionych formularzach uzyskały rekomendacje jednego z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżowej rady miasta, gminy lub powiatu, samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej, samorządu studenckiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz.

Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w gronie Młodzieżowego Sejmiku.

Niezbędne dokumenty

Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Formularz zgłoszeniowy

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o kandydacie, pełnionych przez niego funkcjach i działalności społecznej wypełnia kandydat. Dołączona jest również rekomendacja podmiotu, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.

Przy wyborze drogi pocztowej prosimy o nadanie listu poleconego (priorytet).

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa do 16 maja 2022r.

O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu.

Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kto dokonuje wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku?

Oceny nadesłanych formularzy oraz wytypowania kandydatów na listę radnych dokonuje Zespół Rekrutacyjny, w którego skład wchodzi Przewodniczący Sejmiku Województwa, przedstawiciele klubów radnych działających w Sejmiku oraz reprezentanci Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku II kadencji, którzy nie zamierzają uczestniczyć w ogłoszonym naborze.

Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Ile trwa kadencja Młodzieżowego Sejmiku?

Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Uprzejmie prosimy uwzględnić tę intensywność prac decydując się na kandydowanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: tel. 41 342-11-00, e-mail: mlodziezowysejmik@sejmik.kielce.pl

Więcej informacji na temat zakresu działania i organizacji Młodzieżowego Sejmiku oraz trybu wyboru radnych: Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
link:
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.559.22.PDF

 

Załącznik Nr 1 

do Statutu Młodzieżowego Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

I. Dane kandydata

1

Imię (imiona) i nazwisko

 

2

Data i miejsce urodzenia

 

3

Status:

☐uczeń

☐student

 

Pieczęć szkoły/uczelni, do której uczęszcza kandydat

 

4

Adres zamieszkania i dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

 

W przypadku osoby niepełnoletniej także imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

 

5

Adres do korespondencji (jeśli jest taki sam jak zamieszkania należy wpisać „jw.”)

 

6

Nazwa, adres, e-mail podmiotu udzielającego kandydatowi rekomendacji:

młodzieżowa rada

samorząd uczniowski szkoły ponadpodstawowej

samorząd studencki 

organizacja pozarządowa pracująca z młodzieżą lub na jej rzecz.

 
 

II. Informacje o kandydacie:

1. Opisz swoje doświadczenie w działalności na rzecz młodzieży w swoim mieście/gminie/powiecie z podaniem organizacji/instytucji/grup w jakich działasz (max. 1500 znaków)

 

 

2. Wymień trzy najważniejsze powody, dla których chcesz zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (max 1500 znaków)

 

 

3. Jakie posiadane przez Ciebie cechy osobowościowe oraz kompetencje i wiedza będą pomocne, Twoim zdaniem, w pełnieniu funkcji radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego? (max 1500 znaków)

 

 

4. Czy istnieje sprawa, którą szczególnie się interesujesz i na rzecz której chciałabyś/chciałbyś  działać jako radny Młodzieżowego Sejmiku? Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? (max 1500 znaków)

 

 

 

 

………………………………………..                 …………………………………….……                      

Miejscowość i data wypełnienia                                      Podpis  kandydata

formularza zgłoszeniowego

                                                                          ……..………………………………….

                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                              niepełnoletniego kandydata (jeśli dotyczy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Rekomendacja

 

 

Niniejszym rekomendujemy …………………………………………………………………….

                                                                              (imię i nazwisko)

 

jako kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie rekomendacji (max. 1500 znaków)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                             ……………………………...................

Miejscowość i data wypełnienia                          Podpis osoby reprezentującej podmiot

                                                                                      udzielający rekomendacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i spełniam warunki określone w § 10 Statutu.

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także społeczny udział w jego pracach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;

publikację mojego imienia i nazwiska oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.pro    oraz w mediach społecznościowych; 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

………………………………………..             …………………………………….……                      

Miejscowość i data                                         Podpis kandydata

 

……..………………………………….

                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego

niepełnoletniego kandydata (jeśli dotyczy)

 

 

{"register":{"columns":[]}}