W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac
geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni
roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa
powiatowego, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4,
poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa
powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem
wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu
zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia,
o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac
geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie
15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu
opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych
do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia
uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia
w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją,
zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji
gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów
i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa
w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze
decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10,
w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

{"register":{"columns":[]}}