W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakładanie uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Zakładanie Uczniowskich Klubów Sportowych lub Klubów Sportowych (stowarzyszeń sportowych) nieprowadzących działalności gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA WPISU W EWIDENCJI:

 • pisemny wniosek o wpis do ewidencji

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

 1. datę jego sporządzenia,
 2. adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),
 3. pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia sportowego/uczniowskiego klubu sportowego, numer telefonu kontaktowego,
 4. podpis wszystkich członków zarządu stowarzyszenia sportowego/uczniowskiego klubu sportowego

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
 • uchwałą o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego
 • uchwałą o przyjęciu statutu
 • uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego
 • uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej)

2. listę założycieli (co najmniej 7 osób) zawierającą:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • numer PESEL
 • miejsce zamieszkania
 • własnoręczny podpis

3. listę obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami

4. informację o adresie siedziby klubu
5. statut klubu
6. dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale w jednym egzemplarzu.


OPŁATY:

Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g Ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji) oraz wydanie zaświadczenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.


POSTĘPOWANIE PO OTRZYMANIU DECYZJI O WPISIE KLUBU DO EWIDENCJI

Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego i zarządu, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał. Wyboru składu komisji rewizyjnej można dokonać od razu na zebraniu założycielskim.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy
o sporcie).

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.


STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LUB STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO NIEPROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Statut jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania klubu zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawo
o stowarzyszeniach. Przyjmuje się, iż statut ma charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której przystępują dalsi członkowie.

Statut stowarzyszenia lub uczniowskiego klubu sportowego winien zawierać:

 • nazwę stowarzyszenia odróżniającą ją od innych organizacji czy instytucji;
 • teren działania i siedzibę;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty oraz prawa i obowiązki członków;
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje;
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu;
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Taki dodatkowy punkt statutu, ważny w działalności klubu sportowego z uwagi na pobieranie opłat startowych, opłat za obozy treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, może być np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego.


Ponadto stowarzyszenie ma obowiązek:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm)

Materiały

Wniosek o uzyskanie wpisu do ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych
Wniosek​_o​_uzyskanie​_wpisu​_do​_ewidencji​_Klubów​_SportowychUczniowskich​_Klubów​_Sportowych.doc 0.03MB
Wzór statutu klubu
Wzór​_statutu​_klubu.doc 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:17 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakładanie uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 3.0 21.02.2022 14:50 Beata Kobiałka
Zakładanie uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 2.0 21.02.2022 13:23 Beata Kobiałka
Zakładanie uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 1.0 18.01.2022 11:17 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}