W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązek informacyjny RODO

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez Urząd danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach. Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych. Jako Urząd odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne
i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Starosta Powiatu Oleśnickiego
ul. J. Słowackiego 10
56- 400 Oleśnica
tel.: 71/314-01-14, 71/314-01-11
e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:
mgr inż. Sebastian Kopacki - iodo@powiat-olesnicki.pl

2. Zasady jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych.
• Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności
i przejrzystości,
• Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach zgodnie z zasadą minimalizacji danych,
• Zachowujemy zasadę prawidłowości Państwa danych co oznacza, iż podejmujemy rozsądne działania, aby dane, które są nieprawidłowe zostały usunięte lub sprostowane,
• Przetwarzane przez Nas dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
• Dokładamy wszelkich starań po przez wdrożenie odpowiednich kroków i procedur celem zachowania integralności i poufności Państwa danych oraz zachowania zasady rozliczalności.

3. Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
• bezpośrednio od Państwa,
• ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

4. Jakie dane przetwarzamy?
Możemy między innymi przetwarzać takie dane jak:
• imię, nazwisko,
• dane teleadresowe,
• inne dane, do których przetwarzania uprawniony jest AD, a których może żądać od Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź po uzyskaniu od Państwa świadomej i dobrowolnej zgody.

5. Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
• w celu realizacji zdań wynikających z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
• przyjęcia, rozpatrywania skarg, wniosków, petycji i wyjaśniania wszystkich okoliczności sprawy, udzielania odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy,
• w celu zawarcia i wykonania umowy: umowy o świadczenie usług, inne umowy cywilnoprawne

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami przetwarzanych przez Nas danych osobowych mogą być podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
(np. organy ścigania, ZUS, US) oraz podmioty, którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych a ich powierzenie jest niezbędne do wykonania przez AD obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas
w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)
W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców
w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.
Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia (o ile inne przepisy nie nakładają na AD obowiązku dalszego ich przetwarzania), korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO)
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innemu podmiotowi, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.
Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO)
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podstawa prawna przetwarzania danych
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy,
w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy,
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega AD, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez AD będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

9. Przekazywanie danych osobom trzecim
Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.
Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie
Jako placówka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków informujemy, iż nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

{"register":{"columns":[]}}