W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021.04.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013.04.01

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

  • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają)

  • filmy nie posiadają audio deskrypcji

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają)

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono: 2021.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Katarzyna Sobczyk-Pienio, e-mail: dostepnosc@powiat-olesnicki.pl

Tel. 570 926 240

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek o zapewnienie dostępności: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-olesnicki/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica

Wejście główne A do budynku znajduje się od ul. Słowackiego 10. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście B do budynku znajduje się również od ul Słowackiego i jest ono w pełni przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych, aby wejść z zewnątrz do korytarza znajdującego się w przyziemiu budynku, a następnie do windy, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku. W korytarzu obok windy oraz na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku znajduje się winda od strony ul. Słowackiego – wejście B.

Przy wejściu A znajduje się BIURO PODAWCZE - Punkt Informacyjny, do którego można dotrzeć również wejściem B. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy tj. poprzez tablice informacyjne przy klatce schodowej z oznaczeniem pięter, nazwami wydziałów i wskazaniem numerów pomieszczeń, w których się znajdują oraz poprzez pracownika punktu informacyjnego. W windzie również zamieszczony jest opis pięter wraz z informacją jakie wydziały się na nich znajdują.

Z boku budynku od strony ul. Wały Jagielońskie znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla niepełnosprawnych, oznaczonymi znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T29, w odległości mniejszej niż 50 metrów od wejścia B do budynku przy ul. Słowackiego 10.

Każdym wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Osoba uprawniona może zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy.

Wniosek o pomoc tłumacza języka migowego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-olesnicki/wniosek-o-pomoc-tlumacza-jezyka-migowego

Referaty jako części wydziałów funkcjonujące poza siedzibą Starostwa Powiatowego:

1. Siedziba w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza nr 1

- Referat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - II piętro, pokój nr 27, telefon 71 721 83 91

- Referat Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg - II piętro, pokój nr 34, telefon 71 721 83 97

- Referat Wydziału Architektury i Budownictwa - II piętro, pokój nr 32, tel. : 71 721 83 95

Wejście główne od ul. Mickiewicza 1, podjazd dla niepełnosprawnych. Brak windy. W pokoju nr 3 na parterze budynku dostęp do telefonu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwym referatem.

2. Siedziba w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra

- Referat Wydziału Komunikacji i Dróg w Twardogórze I piętro, pokój nr 8, telefon 71 606 63 08

Wejście główne od ul. 1-go Maja 2, podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Toaleta dla niepełnosprawnych dostępna jest na II piętrze.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Sekretariat, tel. 71 314 01 11

Wydział Organizacyjny, tel. 71 314 01 14, 71 314 01 03

Wydział Finansowy, tel. 71 314 01 58,  71 314 01 59, 71 314 01 60

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 71 314 01 22, 71 314 01 75

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg, tel. 71 314 01 26, 71 314 01 29, 71 314 01 32

Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 71 314 01 66

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej, tel. 71 314 01 31

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, tel. 71 314 01 43, 71 314 01 45

Wydział Architektury i Budownictwa, tel. 71 314 01 52, 71 314 01 47

Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu, tel. 71 314 01 61, 71 314 01 07

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, tel. 71 314 01 02

Sekretarz Powiatu, tel. 71 314 01 01

Rzecznik Prasowy, tel. 71 314 01 05

Inspektor Danych Osobowych, e-mail: iodo@powiat-olesnicki.pl

Zespół Radców Prawnych, tel. 71 314 01 73

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tel. 71 314 01 57

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Starostwo Powiatowe
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_Starostwo​_Powiatowe.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.05.2022 09:57 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Sobczyk-Pienio/ Halina Szydłowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 04.01.2023 10:55 Dawid Samulski
Deklaracja dostępności 2.0 04.01.2023 10:54 Dawid Samulski
Deklaracja dostępności 1.0 25.05.2022 09:57 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}