W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Oleśnickiego 23 czerwca

15.06.2022

Sesja

XXXIX sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się 23 czerwca o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Porządek obrad:
1.    Powitanie.
2.    Otwarcie sesji.
3.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji z 26 maja 2022 r.
6.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
7.    Omówienie Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego za rok 2021 oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
8.    Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleśnickiego:
a)    wystąpienia radnych
b)    wystąpienia mieszkańców (na wniosek)
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania i jej przegłosowanie
10.    Debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 r.
a)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok
b)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2021 r.
c)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego za 2021 r.
d)    przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Klubów Radnych w sprawie wykonania budżetu
e)    dyskusja
f)    rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 r. i jej przegłosowanie
g)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2021 rok i jej przegłosowanie
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 i jej przegłosowanie
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2021 i jej przegłosowanie
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla  nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz  wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie
17.    Interpelacje i zapytania radnych
18.    Wnioski i oświadczenia
19.    Komunikaty
20.    Zamknięcie sesji

{"register":{"columns":[]}}