W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr XXX 251 2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kaczory

21.09.2018

Uchwała Nr XXX/251/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5,   art. 18b ust. 3, art. 22, art. 23 ust. 4, art. 37a, art. 48 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Kaczory uchwala Statut Gminy Kaczory.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

 1. ustrój Gminy Kaczory;
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy;
 3. organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy organów Gminy, Komisji Rady Gminy Kaczory i Wójta Gminy Kaczory;
 4. zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej;
 5. zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 6. zasady działania klubów radnych;
 7. zasady jawności działania organów gminy, zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kaczory;
 2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kaczory;
 3. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kaczory;
 4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kaczory;
 5. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kaczory;
 6. Przewodniczącym (Wiceprzewodniczącym) – należy przez to rozumieć Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady Gminy Kaczory;
 7. Komisji – należy przez to rozumieć komisje stałe i doraźne Rady Gminy Kaczory;
 8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kaczory;
 9. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaczory;
 10. Przewodniczącym (zastępcy) komisji – należy przez to rozumieć Przewodniczącego (zastępcę) komisji stałej, rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji oraz doraźnej;
 11. Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy w sołectwie;
 12. Przewodniczącym Rady Osiedla – należy przez to rozumieć Przewodniczącego organu wykonawczego w osiedlu.

 

Rozdział 2

Gmina

§ 3. 1. Gmina położona jest w Powiecie Pilskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 150,45 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4. 1. Gmina posiada herb i flagę.

2. Herbem Gminy są dwa kaczory złote w polu błękitnym, a między nimi  skośny biały pas falisty biegnący od prawego (dla patrzącego) górnego brzegu tarczy do brzegu dolnego z lewej. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

3. Herb Gminy jest jej dobrem osobistym i podlega ochronie prawnej.

4. Zasady używania herbu określa rada gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 5. 1. Flagą Gminy jest złoty kaczor na błękitnym płacie. W dolnej części płata jest poziomy, biały pas falisty. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.

2. Flaga Gminy podlega ochronie prawnej i używana jest:

 1. na obszarze Gminy – w miejscu siedziby władz gminnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. w innych miejscach na obszarze Gminy – z okazji uroczystości gminnych i państwowych.

3. Flagę Gminy mogą ponadto używać:

 1. na obszarze Gminy i poza jego granicami – oficjalne delegacje, reprezentacje w sytuacjach  promujących Gminę.;
 2. z okazji okolicznościowych uroczystości – szkoły, kluby sportowe oraz ochotnicze straże pożarne, jeżeli ich zamiar i okoliczności użycia flagi będą w zgodzie z zasadami dobrych obyczajów.

 

Rozdział 3

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6. 1. Jednostkami pomocniczymi w Gminie są sołectwa.

2. Gmina obejmuje swym terytorium dwanaście sołectw:

 1. Brodna,
 2. Dziembowo,
 3. Dziembówko,
 4. Jeziorki,
 5. Kaczory,
 6. Krzewina,
 7. Prawomyśl - Byszewice,
 8. Równopole,
 9. Rzadkowo,
 10. Śmiłowo,
 11. Zelgniewo.

§ 7. 1. Sołectwo tworzy Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, uwzględniając uwarunkowania przestrzenne, więzi gospodarcze i społeczne, a szczególnie optymalne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

2. Granice sołectw, ich organizacje i zasady działania określają statuty nadane przez Radę w drodze uchwały.

3. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy.

4. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa odbywają się w trybie określonym w odrębnej uchwale.

§ 8. 1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego gminy, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze gminy podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

2. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą zabierać głos na sesji Rady.

 

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 10. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 11. 1. Rada działa na sesjach i poprzez swoje komisje.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12. Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. komisje stałe, wymienione w Statucie;
 2. doraźne komisje do określonych zadań powoływane odrębnymi uchwałami Rady.

§ 13. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje, określając jednocześnie ich skład osobowy:

 1. Rewizyjną;
 2. Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
 4. Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu;
 5. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W skład komisji wchodzą: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. Limit osobowy określony w ust. 2 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z zastrzeżeniem, iż liczba członków tych komisji nie może być mniejsza niż 3 osoby.

4. Przewodniczącego i jego Zastępcę komisja wybiera ze swego grona, w głosowaniu jawnym.

5. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

6. Radnym nie przysługuje roszczenie o powołanie w skład określonej Komisji.

7. Radny może być przewodniczącym tylko jednej Komisji stałej Rady.

8. Członkom komisji przysługuje prawo do diety za pracę w komisjach w formie miesięcznego ryczałtu określanego odrębną uchwałą Rady.

9. Materiały na posiedzenie komisji radny otrzymuje nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia za pomocą systemu elektronicznego lub listu poleconego lub w inny skuteczny sposób.

10. Termin, o jakim mowa w ust. 9 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomienia i nie obejmuje dnia odbywania posiedzenia komisji.

11. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 9 komisja może podjąć uchwałę o odroczeniu posiedzenia komisji i wyznaczyć nowy termin posiedzenia. Wniosek o odroczenie posiedzenia komisji może być zgłoszony przez członka komisji tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad porządkiem obrad.

12. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu przeprowadzonej kontroli otrzymują diety według zasad określonych w ust. 8.

§ 14. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 15. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady;
 2. przewodniczy obradom;
 3. sprawuje policję sesyjną;
 4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
 5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
 6. podpisuje uchwały Rady;
 7. uchylony

§ 16 uchylony

§ 17 uchylony

§ 18 uchylony

§ 19. Przewodniczący koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

 

Rozdział 5

Tryb pracy Rady

 

Oddział 1

Sesje Rady

§ 20. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach.

2. Rada oprócz uchwał może podejmować:

 1. postanowienia proceduralne – zawierające sposób postępowania w określonej sprawie;
 2. deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
 3. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
 4. apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
 5. opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Sesje zwyczajne odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane w sprawach koniecznych i nie cierpiących zwłoki. Przy zwoływaniu sesji nadzwyczajnej nie stosuje się terminu określonego w § 22 ust. 4.

§ 22. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1. ustalenie porządku obrad;
 2. ustalenie czasu i miejsca obrad;
 3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą systemu elektronicznego lub  listu poleconego, lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej gminy i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości, na co najmniej 5 dni przed terminem sesji w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 23. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

Oddział 2

Przebieg sesji

§ 24. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 25. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 26. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 27. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego jej składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

§ 28. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 29. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram …… sesję Rady Gminy Kaczory.”

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza quorum, a w razie braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

§ 30. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub wójt.

§ 31. Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 2. sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 3. informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub innych rozstrzygnięć o których mowa w § 20 ust. 2.
 5. interpelacje i zapytania radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 6. wolne wnioski i informacje.

§ 32. Sprawozdanie o jakim mowa w § 31 pkt 2 składa Wójt lub jego zastępca, bądź odczytuje w jego imieniu inny upoważniony pracownik Urzędu.

§ 33. Sprawozdania komisji Rady składają Przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 34. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, szczególnie zaproszonym gościom.

§ 35. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. uchylony

§ 36. Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 37. 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

 1. stwierdzenia  quorum;
 2. zmiany porządku obrad;
 3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
 4. zamknięcia listy mówców lub listy kandydatów;
 5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
 6. zarządzenia przerwy;
 7. odesłania projektu uchwały do komisji;
 8. przeliczenia głosów;
 9. przestrzegania porządku obrad;
 10. reasumpcji głosowania.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 38. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

2. Rada może jednak postanowić inaczej pod warunkiem, że osoba zainteresowana miała możliwość ustosunkowania się do sprawy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 39. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 40. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „ Zamykam …… sesję Rady Gminy Kaczory.”

Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która obejmuje więcej niż jedno
posiedzenie.

§ 41. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie bądź zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. uchylony

§ 42. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 43. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych na sesji rozstrzygnięć.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

 1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
 3. imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
 4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
 5. ustalony porządek obrad;
 6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
 7. przebieg głosowania poszczególnych radnych z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”, wyłącznie wówczas gdy nie było możliwe przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań,
 8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
 9. podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 44. 1. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż na najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu zarejestrowanego nagrania przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 45. 1. Do protokołu dołącza się:

 1. listę obecności radnych,
 2. listę zaproszonych gości,
 3. teksty przyjętych przez Radę uchwał,
 4. listy głosowań nad uchwałami wygenerowane z urządzeń rejestrujących,
 5. protokoły głosowań tajnych,
 6. oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego, w tym zgłoszone pisemnie wystąpienia radnych.

2. Uchwały Przewodniczący doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Protokoły sesji przechowuje się w biurze Rady w Urzędzie Gminy Kaczory i są dostępne w sieci informatycznej urzędu.

 

Oddział 3

Uchwały

§ 46. 1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 20 ust. 1 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 47. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt, co najmniej 3 radnych, klub radnych, oraz grupa mieszkańców gminy licząca co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 1. tytuł uchwały;
 2. podstawę prawną;
 3. postanowienia merytoryczne;
 4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
 5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
 6.  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

 

Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym
należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskich inicjatyw
określa odrębna uchwała.

 

§ 48. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej

uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały zaopiniowany przez Radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§ 49. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 50. 1. Wójt prowadzi rejestr uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.

2. Wójt przekazuje odpisy uchwał właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

Oddział 4

Procedura głosowania

§ 51. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 52. 1. Głosowanie jawne odbywa się  przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku, bądź dotykowo, urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych.

2. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.

3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie jawne imienne.

4. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wywoływanie z listy obecności nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole czy radny oddał głos „za” , „przeciw” czy „wstrzymał się od głosu”.

5. Sekretarz obrad zaznacza sposób głosowania poszczególnych radnych, a lista osób głosujących jest załącznikiem do protokołu sesji, z zaznaczeniem, do którego punktu obrad się odnosi.

§ 53. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania     i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności, którzy wrzucają karty z oddanym głosem do urny.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

6. Warunek tajności jest spełniony, jeżeli radny może głosować w sposób uniemożliwiający innym osobom identyfikację treści głosowania z jego osobą.

§ 54. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,        a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 55. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych jednostek redakcyjnych projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 56. 1. Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

3. Reasumpcję głosowania przeprowadza się, po przyjęciu przez Radę wniosku o reasumpcję, gdy występują wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia radnych w błąd, co do sposobu głosowania.

§ 57. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

Oddział 5

Komisje Rady

§ 58. 1. Komisje stałe, za wyjątkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  działają zgodnie  z rocznym lub półrocznym planem pracy przyjętym uchwałą Rady.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

3. W przypadkach uzasadnionych Przewodniczący komisji może zwołać dodatkowe posiedzenie komisji, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym.

§ 59. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Głosowania przeprowadza odrębnie dla poszczególnych komisji, przewodniczący obrad.

2. Komisje wyrażają swoje stanowiska w formie opinii lub wniosków, które przekazują Radzie.

§ 60. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Do zadań komisji stałych w szczególności należy:

 1. opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady;
 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę i Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji;
 3. sprawowanie kontroli wykonania uchwał Rady w zakresie działania komisji (w zakresie spraw, dla których komisja została powołana);
 4. opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.

Postanowienia ust. 2 nie dotyczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 61. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy obecnych jest co najmniej połowa składu

osobowego.

Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego
komisji.

§ 62. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 63. 1. Opinie i wnioski komisja przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.

3. Protokół obejmuje zapis z posiedzenia oraz teksty podjętych opinii i wniosków komisji.

4. Członek komisji może wnieść uwagi do protokołu.

5. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

 

Oddział 6

Radni

§ 64. 1. Radny winien czynnie uczestniczyć w pracach Rady i jej komisjach, do których został wybrany, w szczególności winien brać udział w głosowaniach.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny winien zgłosić swoją nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji do dnia odbycia sesji lub komisji.

§ 65. Radni mogą przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w godzinach pracy Urzędu Gminy, lub w innych miejscach wskazanych przez Wójta.

§ 66. 1. W przypadku gdy pracodawca zatrudniający radnego wystąpił o wyrażenie zgody przez Radę na rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje w formie projektu uchwały Radzie Gminy.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 67. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych  z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

Rozdział 6

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

Oddział 1

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 68. Skład Komisji Rewizyjnej określa § 13 ust. 3 Statutu.

§ 69. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i

prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje Zastępca.

 

Oddział 2

Zasady kontroli

§ 70. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

 1. legalności;
 2. gospodarności;
 3. rzetelności;
 4. celowości;
 5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

3. Termin przeprowadzenia kontroli ustalany jest przez komisję, która poprzez Przewodniczącego zawiadamia o tym Wójta i jednostki kontrolowane co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Kontrolujący w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 może żądać przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej tematu kontroli.

5. Kontrolowany jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 4, kontrolującemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli.

§ 71. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 72. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
 2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
 3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 73. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie,  zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem o jakim mowa w ust. 1.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z wyników kontroli na najbliższej sesji.

§ 74. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole: problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 2 dni robocze.

§ 75. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 70 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

Oddział 3

Tryb kontroli

§ 76. 1. Kontrole wymienione w § 72 w imieniu Komisji Rewizyjnej przeprowadza zespół kontrolny składający się z co najmniej połowy składu osobowego komisji.

2. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym przez Radę Gminy w drodze uchwały, określającej kontrolowany podmiot i zakres kontroli.

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz przewodniczącego zespołu kontrolnego i jego członków.

4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

5. Czynności kontrolne są wykonywane w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

6. Zakończenie kontroli stwierdza przewodniczący zespołu kontrolnego.

§ 77. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, przewodniczący zespołu kontrolnego niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Wójta, Przewodniczącego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, przewodniczący zespołu kontrolnego zawiadamia o tym Przewodniczącego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Oddział 4

Protokoły kontroli

§ 78. 1. Z przebiegu kontroli, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1 zespół kontrolny najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej zakończenia sporządza protokół z kontroli, który powinien zawierać:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
 2. imiona i nazwiska kontrolujących;
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wstępne wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
 7. datę i miejsce podpisania protokołu;
 8. podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może zawierać wnioski co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli oraz propozycje usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

3. Protokół z kontroli sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: jeden – Przewodniczący, drugi – kierownik jednostki kontrolowanej, trzeci – Wójt, czwarty pozostaje w aktach Komisji.

§ 79. Kontrolowany ma prawo wnieść na piśmie uwagi i wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje je Komisji Rewizyjnej.

§ 80. 1. W przypadku nie stwierdzenia podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego podmiotu, zespół kontrolny sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego podmiotu Komisja Rewizyjna sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające wskazania nieprawidłowości oraz formułuje zalecenia i wnioski pokontrolne.

3. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące kontrolowanego podmiotu, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane przez ww. podmiot, traktuje się jako osiągnięcie celu kontroli.

 

Oddział 5

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 81. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń;

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

§ 82. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 31 lipca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za I półrocze, a w terminie do 31 stycznia sprawozdanie z działalności za rok poprzedni.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. liczbę, podmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
 2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
 3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
 4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

Oddział 6

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 83. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej, po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą również być zwoływane na pisemny, umotywowany wniosek:

 1. Przewodniczącego;
 2. nie mniej niż pięciu radnych;
 3. nie mniej niż połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta.

§ 84. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji w głosowaniu jawnym.

§ 85. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 86. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. uchylony

§ 87. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez  zespół kontrolny lub Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 88. Komisja Rewizyjna może występować do Rady w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub innych organów kontroli.

 

Rozdział 7

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 89. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.

§ 90. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje jego Zastępca.

§ 91. Celem działania komisji jest analiza:

1) skarg obywateli na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

2) wniosków obywateli składanych w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

3) petycji obywateli składanych w trybie ustawy o petycjach.

§ 92. 1. Po otrzymaniu skargi, komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające, w tym celu występuje odpowiednio do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania informacji o złożonej skardze.

2. Po uzyskaniu pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 1, a w razie potrzeby uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, komisja zajmuje stanowisko w sprawie w formie pisemnej opinii oraz przekazuje je Przewodniczącemu wraz z projektem uchwały Rady stosownie do zajętego stanowiska.

3. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 91 pkt 1, przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu z wnioskiem o przekazanie jej właściwemu organowi oraz powiadomienie o tym fakcie skarżącego.

§ 93. 1. W przypadku złożenia wniosku lub petycji, o których mowa w § 91 pkt 2 lub 3        i otrzymaniu ich przez komisję, komisja zapoznaje się z ich treścią, ocenia zasadność przedstawionych argumentów i przedstawia Przewodniczącemu pisemną opinię co do zasadności wniosku lub sposobie załatwienia petycji, załączając stosownie do zajętego stanowiska projekt uchwały Rady.

2. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że otrzymane wystąpienie nie jest wnioskiem lub petycją w rozumieniu ustaw, o których mowa w § 91 pkt 2 i 3 postanowienia § 92 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 94. 1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

§ 95. Komisja składa Radzie, w terminie do dnia 31 stycznia sprawozdanie z działalności za rok poprzedni.

 

Rozdział 8

Zasady działania klubów radnych

§ 96. 1. Utworzenie klubu należy niezwłocznie zgłosić Przewodniczącemu Rady.

2. W zgłoszeniu podaje się:

 1. nazwę klubu;
 2. listę członków;
 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 97. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady, bez prawa występowania na zewnątrz.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 98. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba jego członków spadnie poniżej 3 radnych.

§ 99. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 100. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 101. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 102. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział 9

Tryb pracy Wójta

§ 103. Wójt wykonuje:

 1. uchwały Rady;
 2. przypisane jemu zadania i kompetencje;
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należą do niego;
 4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 104. 1. Wójt rozstrzyga samodzielnie sprawy należące do jego kompetencji.

2. Wójt uczestniczy w miarę możliwości w sesjach Rady

§ 105. Wójt wydaje następujące akty prawne:

 1. zarządzenia – w sprawach stanowiących wykonanie przypisanych mu jako organowi wykonawczemu Gminy zadań i kompetencji, zawartych w różnych aktach prawnych oraz w wykonaniu uchwał Rady,
 2. zarządzenia Kierownika Urzędu – w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu, w ramach przypisanych mu kompetencji jako kierownikowi Urzędu.

 

Rozdział 10

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Wójta

§ 106. Każdemu przysługuje prawo dostępu do dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez Radę, komisje rady oraz Wójta.

§ 107. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w biurze Rady (stanowisko ds. obsługi rady gminy) w Urzędzie Gminy Kaczory, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta udostępniane są w poszczególnych Referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 108. Realizacja uprawnień określonych w § 106 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu.

§ 109. uchylony

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 110. Rada dokonuje zmian w Statucie odrębnymi uchwałami.                                                                       

§ 111. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 112. Tracą moc:uchwała nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 96, poz. 1793) oraz uchwały nr IX/54/2011 z dnia 30 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 286, poz. 4620), nr III/21/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 2161) i nr V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz.3211) zmieniające Statut Gminy Kaczory.

§ 113. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu kadencji Rady Gminy Kaczory, następującej po kadencji tego organu, wybranego w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r.

 
U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXX/251/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory

Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), która wprowadziła zmiany również w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z wprowadzonymi wyżej wymienioną ustawą zmianami, należało zaktualizować obowiązujący Statut Gminy Kaczory. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statut został zaktualizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Przekreślenia §§ - orzeczona nieważność – Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.509.2018.2 z dnia 31 października 2018 r.

Materiały

zał nr 1 mapa gminy
zał​_nr​_1​_mapa​_gminy.pdf 4.25MB
zał​_nr​_2​_herb
zał​_nr​_2​_herb.pdf 0.20MB
zał​_nr​_3​_flaga
zał​_nr​_3​_flaga.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.03.2022 11:25 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXX 251 2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kaczory 4.0 05.05.2022 10:11 Maciej Górka
Uchwała Nr XXX 251 2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kaczory 3.0 20.04.2022 08:02 Maciej Górka
Uchwała Nr XXX 251 2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kaczory 2.0 04.03.2022 08:01 Maciej Górka
Uchwała Nr XXX 251 2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kaczory 1.0 03.03.2022 11:25 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"XXX 251 2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"21.09.2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Sprawy organizacyjne","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}