W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr X 68 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory

23.11.2007

U C H W A Ł A Nr X(68)2007

Rady  Gminy  Kaczory z  dnia  23  listopada  2007 r.

w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. Poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 25 ust. 2 w związku        z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 34 ust. 6 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje ogólne zasady nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

§ 2.1. Decyzje w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub obciążania podejmuje Wójt Gminy, jeżeli przeznaczenie nieruchomości jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Decyzje w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy podejmuje Wójt Gminy.

§ 3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub inne cele publiczne, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

§ 4. Wyraża się zgodę na bezprzetargowy tryb wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 5. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.

§ 6. Traci moc:

  1. Uchwała Nr XV/114/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określania zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 102, poz. 1976).
  2. Uchwała Nr XVIII(136)2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbywania, nabywania obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 160, poz. 4347).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.03.2022 13:47 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr X 68 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory 2.0 19.04.2022 09:34 Maciej Górka
Uchwała Nr X 68 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory 1.0 02.03.2022 13:47 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"X 68 2007","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"23.11.2007","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Gospodarka gruntami i nieruchomościami","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}