W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze

20.06.2016

Kaczory, 20.06.2016r. I.7012.7.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający:
GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze.

  Szczegółowy zakres robót zawiera  załączony przedmiar robót.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
  Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.
   
 2. Termin realizacji zamówienia:
  31 październik 2016r.
   
 3. Okres gwarancji:
  36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy oraz wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy.
   
 4. Warunki płatności:
  przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi.
   
 5. Kryterium wyboru ofert:
  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.
  Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
   
 6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
  Gmina Kaczory
  ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
  „Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze”
   
 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia 5 lipca 2016r. do godziny 10:00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2016r. o godz. 10:15.
   
 8. Uwagi końcowe:
  • niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,
  • Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia.
 9. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

Materiały

załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik​_nr​_1​_-​_formularz​_ofertowy.doc 0.03MB
załącznik nr 2- oświadczenie
załącznik​_nr​_2-​_oświadczenie.doc 0.02MB
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik​_nr​_3​_-​_projekt​_umowy.doc 0.12MB
załącznik nr 4 - wzór oświadczenia gwarancyjnego
załącznik​_nr​_4​_-​_wzór​_oświadczenia​_gwarancyjnego.doc 0.03MB
Przedmiar budow Rozbudowa budynku Sali wiejskiej o taras i zaplecze gospodarcze wraz z robotami remontowymi Równopole
Przedmiar​_budow​_Rozbudowa​_budynku​_Sali​_wiejskiej​_o​_taras​_i​_zaplecze​_gospodarcze​_wraz​_z​_robotami​_remontowymi​_Równopole.pdf 0.13MB
Dokumentacja projektowa - Równopole
Dokumentacja​_projektowa​_-​_Równopole.pdf 6.09MB
specyfikacja równopole
specyfikacja​_równopole.pdf 0.11MB
Koszt ofert bez cen budow Rozbudowa budynku Sali wiejskiej o taras i zaplecze gospodarcze wraz z robotami remontowymi Równopole
Koszt​_ofert​_bez​_cen​_budow​_Rozbudowa​_budynku​_Sali​_wiejskiej​_o​_taras​_i​_zaplecze​_gospodarcze​_wraz​_z​_robotami​_remontowymi​_Równopole.pdf 0.12MB
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 12:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Inwestycje
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze 1.0 29.11.2022 12:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}