W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągowych w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  4. Brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Wykształcenie: minimum zasadnicze i 2 lata stażu pracy lub średnie i 1 rok stażu pracy, preferowany profil (specjalność): instalator urządzeń sanitarnych, mechanik, ślusarz, automatyk albo pokrewne.
  7. Prawo jazdy min. kat. B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość obsługi komputera.
  2. Doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Posiadanie dodatkowych uprawnień – związanych z branżą wodno-kanalizacyjną, elektryczną i inne.
  5. Punktualność i dyspozycyjność.
 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
 4. Obsługa krat, piaskownika, prasy osadu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 5. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.
 6. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych.
 7. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 8. Konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków.
 9. Pobieranie prób, wykonanie badań i analiz ścieków.
 10. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych.
 11. Bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 12. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.
 13. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz w ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych i ich odbiornikiem.
 14. Prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 15. Możliwość pracy w systemie zmianowym.
 16. Drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy.
 17. Organizowanie przeglądów okresowych urządzeń.
 18. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 2. praca na oczyszczalni ścieków oraz na terenie działania zakładu,
 3. możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie -kserokopia.
  4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kursy – kserokopia.
  5. Kopie świadectw pracy.
  6. Oświadczenie o stanie zdrowia adekwatnym do charakteru i warunków pracy na Oczyszczalni.
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2022 roku do godz. 14:00 w biurze Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych  i Wodociągów w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 187.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń w Wietrzychowicach - Konserwator maszyn i urządzeń.”

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  Kierownik Zakładu

             /-/

     Iwona Nowak

Materiały

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_informacyjna​_RODO.docx 0.02MB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz​_osobowy​_dla​_osoby​_ubiegajacej​_sie​_o​_zatrudnienie.doc 0.04MB
Oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oswiadczenia​_osoby​_ubiegajacej​_sie​_o​_zatrudnienie.doc 0.03MB
Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o stanie zdrowia
Oswiadczenie​_osoby​_ubiegajacej​_sie​_o​_zatrudienie​_o​_stanie​_zdrowia.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}