W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Chcesz odbierać odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wietrzychowice - musisz uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych który to rejestr prowadzi Wójt Gminy Wietrzychowice

Co powinieneś wiedzieć

Przedsiębiorcy, którzy chcą zajmować się odbiorem odpadów komunalnych muszą uzyskać wpis do rejestru w Gminie Wietrzychowice. Dlaczego? Ponieważ jest to działalność regulowana i podlega kontroli urzędu.

Zanim złożysz taki wniosek upewnij się, że:

  • posiadasz odpowiednie pojazdy do wywozu odbioru odpadów
  • masz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu

Dokładny spis wymagań, jakie musisz spełnić, znajdziesz w tym rozporządzeniu

Jakie dokumenty należy złożyć

  • wniosek,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wzory wniosku i oświadczenia można pobrać z sekcji materiały.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wietrzychowice lub przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera

Adres siedziby Urzędu będący jednocześnie adresem do doręczeń:

Urząd Gminy Wietrzychowice
33-270 Wietrzychowice 19

Podpisane elektronicznie dokumenty można złożyć wykorzystując platformę ePUAP na adres skrytki: /UG_W-ce/skrytka

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

25 zł – opłata skarbowa za zmianę do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury).

5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Dokonanie wpisu

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wójt Gminy Wietrzychowice wpisze twoją firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Wójt nada twojej firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru. 

Wpis wydawany jest bezterminowo. Wójt wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z CEIDG albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.  

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, Wójt przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr zawiera:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
  • numer rejestrowy

Odmowa wpisu do rejestru

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, Wójt wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga!

Jeżeli Wójt nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Wójt wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Przedsiębiorco pamiętaj

Jeśli twoje dane lub dane twojej firmy zmienią się, masz 14 dni, by powiadomić o tym Wójta.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez Wójta decyzji odmawiającej wpisu, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek o wpis do rejestru odbierajacych odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_odbierajacych​_odpady​_komunalne​_od​_właścicieli​_nieruchomości.docx 0.03MB
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_wymaganych​_do​_wykonywania​_działalności​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości.docx 0.01MB
Rejestr działalności regulowanej
rejestr​_działalności​_regulowanej​_—​_na​_dzień​_04042022.doc 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}