W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje o możliwości wsparcia obywateli Ukrainy w poszukiwaniu zatrudnienia

LOGO z napisem Urząd Pracy

Rerestracja w Urzędzie pracy

Obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej legalnie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Dokumenty wymagane w celu dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – o ile cudzoziemiec takie posiada

- świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - o ile cudzoziemiec takie posiada

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac -  o ile cudzoziemiec takie posiada

Ponadto osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje w trakcie rejestracji (bez wymaganych dokumentów) między innymi:

- numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu   potwierdzającego  tożsamość

 • imię (imiona) i nazwisko oraz płeć
 • obywatelstwo albo obywatelstwa
 • imiona rodziców
 • datę i miejsce urodzenia
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze  bezrobotnych i poszukujących pracy
 • liczbę dzieci na utrzymaniu, daty urodzenia oraz inf. o samotnym wychowywaniu  dzieci
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub inne dane kontaktowe
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane oraz zawód, w którym osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje
 • poziom znajomości języków obcych
 • posiadane uprawnienia zawodowe
 • kierunki szkoleń, którymi osoba bezrobotna jest zainteresowana.

Rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy można dokonać osobiście   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, Filii PUP w Tuchowie oraz Filii PUP w Żabnie  lub elektronicznie (bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie) za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na platformie psz.praca.gov.pl (formularz należy podpisać podpisem elektronicznym np. profilem zaufanym).

Zarejestrowani uchodźcy mogą korzystać z wszystkich form pomocy określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz ofert pracy w ramach subsydiowanych miejsc pracy.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła uproszczenie w procedurze zatrudnienia obywateli Ukrainy na terenie Polski.  

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie legalnego pobytu, zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

W powiadomieniu, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

 •  nazwę albo imię (imiona) i nazwisko
 •  adres siedziby albo miejsca zamieszkania
 •  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym  numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy

2) dane osobowe obywatela Ukrainy:

 •  imię (imiona) i nazwisko
 •  datę urodzenia
 •  płeć
 •  obywatelstwo
 •  rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument
 •  numer PESEL – o ile został nadany

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, a obywatelem Ukrainy

4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

5) miejsce wykonywanej pracy.

Obywatele Ukrainy mogą również wykonywać pracę w Polsce na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje
się za legalny mogą również  podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Uprawnienie przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy cudzoziemcowi, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych), a także obowiązków związanych z prawem pracy.

 

Opracowano:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Wydział Pośrednictwa Pracy

 

Tarnów, dnia 14.03.2022 r.

{"register":{"columns":[]}}