W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poszukiwany pracownik na stanowisko: konserwator w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów

29.05.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Zakład  Eksploatacji  Urządzeń  Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Miechowicach Wielkich

Umowa o pracę


I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wykształcenie: minimum średnie , preferowane elektryk, automatyk, instalator urządzeń sanitarnych lub pokrewne
 7. Prawo jazdy kat. B i T.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera.
 2. Doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 5. Mile widziane dodatkowe uprawnienia: spawacza, elektryczne.
 6. Punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy  w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

III. Główny zakres obowiązków:

 1. Obsługa krat, piaskownika, prasy osadu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 2. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniających  poprawne działanie oczyszczalni ścieków.
 3. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych.
 4. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 5. Konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków.
 6. Pobieranie prób, wykonanie badan i analiz ścieków.
 7. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod-kan, analiza pozyskiwanych danych.
 8. Bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.
 10. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz w ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych i ich odbiornikiem.
 11. Prac zapewniających poprawne dziaanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 12. Możliwość pracy w systemie zmianowym.
 13. Drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy. 
 14. Organizowanie przeglądów okresowych urządzeń.
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

IV. WARUNKI PRAC NA STANOWISKU

1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

2.Wykonywanie zadań pod presja czasu,

3. Praca na oczyszczalni ścieków oraz na terenie działania zakładu.

4.Mozliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV- życiorys z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 5. Kopie świadectw pracy.
 6. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  21 czerwca  2024 roku do godz.  12:00  w siedzibie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, adres: 33-270 Wietrzychowice 19. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Kierownik Urszula Rudnik -Czuchra

Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 

 i Wodociągów w Wietrzychowicach

{"register":{"columns":[]}}