W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

Co jest opodatkowane

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci podatek

 1. właściciele lasów,
 2. posiadacze samoistni lasów,
 3. użytkownicy wieczyści lasów,
 4. posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 1. informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,
 2. deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Informacje i deklaracje mogą być składane przez internet.

Stawki podatku

 1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

 

Zwolnienia z podatku

Zwalnia się od podatku leśnego:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 3. użytki ekologiczne,
 4. uczelnie,
 5. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 6. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 7. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 8. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 9. instytuty badawcze,
 10. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 11. Krajowy Zasób Nieruchomości.

Pozostałe zwolnienia

Rada gminy w uchwale może wprowadzić również inne zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Rada Gminy Wietrzychowice nie podjeła uchwały o zwolnieniach z podtaku leśnego

Materiały

Informacja o lasach IL-1
Informacja​_o​_lasach​_IL-1.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegających​_opodatkowaniu​_ZIL-1.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania​_ZIL-2.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_-​_dane​_pozostałych​_podatników​_ZIL-3.pdf 0.03MB
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja​_na​_podatek​_leśny​_DL-1.pdf 0.05MB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegających​_opodatkowaniu​_ZDL-1.pdf 0.03MB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania​_ZDL-2.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}