W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (popularnie zwaną "opłatą śmieciową") która obowiązuje w Gminie Wietrzychowice

Kogo dotyczy

Właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wymagane dokumenty

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

Uchwała Rady Gminy Wietrzychowchowice w sprawie wzoru deklaracji - obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku

Wysokość opłaty

W Gminie Wietrzychowice stawka opłaty wyliczna jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty która

od 1 stycznia 2022 wynosi:

 • 25,00 zł od osoby jeśli nieruchomość jest wyposażona w kompostowinik a odpady ulegajace biodegradacji odbiera podmiot który ma zawartą z gminą umowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • 35,00 zł od osoby jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik w którym kopostowane sa odpady ulegajace biodegradacji

od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku stawka wynosiła:

 • 34,00 zł od osoby jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w kompostowinik a odpady ulegajace biodegradacji odbiera podmiot który ma zawartą z gminą umowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • 29,50 zł od osoby jeśli nieruchomość wyposażona jest w kompostownik w którym kopostowane sa odpady ulegajace biodegradacji

Posiadanie kompostownika lub jego brak deklaruje właściciel nieruchomosci w deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie stawek opłaty - stawki obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku
Uchwała Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie stawek opłaty - stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Kiedy powstaje obowiązek ponoszenia opłaty

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
 2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
 3. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Kiedy i jak płacimy opłatę

Opłatę płacimy bez wezwania w przez bankowość elektroniczną, w kasie urzedu, na poczcie w banku w terminach

 • do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec,
 • do 15 lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
 • do 15 października za miesiące lipiec, sierpien, wrzesień,
 • do 15 grudnia za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Pamiętaj o segregacji odpadów

Na terenie całego kraju obowiązują jednolite zasady segregacji odpadów oraz obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Odpady komunalne, które podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania, to:

 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Dodatkowo na terenie całego kraju obowiązuje jednolita kolorystyka pojemników i ich oznaczenie:

 • niebieski z napisem „Papier” - na odpady i opakowania z papieru lub tektury;
 • zielony z napisem „Szkło” - na odpady ze szkła i opakowania szklane;
 • żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - na odpady metali i opakowania metalowe oraz odpady i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe;
 • brązowy z napisem „Bio” - na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.

BARDZO WAŻNE

Jeśli nie będziesz zbierał odpadów komunalnych w sposób selektywny, firma odbierająca od ciebie odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym ciebie, a także wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na tej podstawie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa opłata, którą będziesz musiał zapłacić, będzie w wysokości trzykrotności stawki ustalonej przez radę gminy, za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

{"register":{"columns":[]}}