W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Wietrzychowice, dnia 25.05.2023 r.           

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie  Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024684/3.

2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr cz. 92 o powierzchni 50 m² położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona  pod działalność handlową w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: Bi -50 m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

3. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  -  250,00 zł +VAT

( słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00//100) + VAT

Wadium: 30,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 3,00 zł

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności  czynszu i podatku.

5. Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na cz. dz. nr 92 o pow. 50 m²

7. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

8. Czas trwania umowy: 1 rok

9. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 15°° w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach ( pokój nr 6)

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

- stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

- przedłożą dowód tożsamości

- przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium- złożą komisji przetargowej w terminie do 21 czerwca  2023 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

     Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

{"register":{"columns":[]}}