W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Wietrzychowice, dnia 25.05.2023 r.           

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Jadownikach Mokrych.

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie  Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00025344/5.

2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1498 o powierzchni 0,11 ha położona w miejscowości Jadownikach Mokre:

na części działki o pow. 0,03 ha znajduje się staw, a część działki przeznaczona jest do użytku rolniczego o pow. 0,08 ha.

3. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  -  115,84 zł.

( słownie: sto piętnaście zł 84/100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności  czynszu i podatku.

5. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dz. nr 1498 o pow. 0,11 ha.

7. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

8. Czas trwania umowy  3 lata.

9. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9³° w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach pokój nr 6
.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

- stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

- przedłożą dowód tożsamości

- przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium- złożą komisji przetargowej w terminie do 21 czerwca  2023 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.146418-045 w godzinach pracy Urzędu.

{"register":{"columns":[]}}