W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice o przetargu ustnym nieograniczonym

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Wietrzychowice, 04.05.2023r.

         Na podstawie art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)                                                                                          

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy   Wietrzychowice    dla   której urządzona jest Księga Wieczysta  nr TR1D/00026236/2  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 217/2
powierzchni 0,11 ha położona w miejscowości Sikorzyce.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wietrzychowice z dnia 30.06.2004 r. nieruchomość położona w miejscowości Sikorzyce, stanowiąca własność Gminy Wietrzychowice, znajduje ok. 0,07 ha znajduje się w terenie rolniczym, w którym nie wyklucza się zabudowy z podstawowym  przeznaczeniem pod  uprawy rolne – o symbolu 24.RMZ; ok. 0,03 ha w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i  ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej – o symbolu 23.RM; ok. 0,01 ha w części  w terenie komunikacji z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację dróg dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej  – o symbolu 106.KDD

Działka gruntowa o nr ewidencyjnym 217/2, z obrębu Sikorzyce [Nr 0009] posiada powierzchnię 0,11 ha. Jest to grunt rolny klasy /R I-0,07 ha; R II 0,04 ha/. Działka w kształcie prostokąta o regularnym kształcie i granicach-działka długa i bardzo wąska. Działka niezabudowana użytkowana rolniczo. Otoczenie opisanej nieruchomości stanowią działki niezabudowane użytkowane rolniczo (strona południowa) oraz tereny zabudowane -zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa (strona północna). W dalszej odległości (ok. 150m) od strony północnej zlokalizowane są obwałowania rzeki Dunajec. Działka posiada dostęp do drogi gminnej od strony północnej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz sieć wodna.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą dnia 06.03.2008 r. na czas nieoznaczony.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 217/2 wynosi  -  5 190,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium:  500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100)

1. Wadium na przetarg w/w wymienionej wysokości, należy wpłacić  w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice

Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 maja 2023 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika  przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

     O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Przetarg odbędzie się 5 czerwca 2023 r. o godz. 8ºº w Urzędzie Gminy w  Wietrzychowicach pokój nr 6.

3. Do ustalonej w przetargu ceny zbycia nieruchomości położonej w terenach  budowlanych zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r (Dz.U. 2022r. poz.931) zostanie doliczony VAT w wysokości 23 % ceny ustalonej w przetargu.

 4. Przed otwarciem przetargu uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium na warunkach podanych w pkt 1. Przed otwarciem przetargu uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny (3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – stosowne zaświadczenie. W przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, konieczne jest przedłożenie dowodu tożsamości pełnomocnika oraz pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym spisania umowy notarialnej.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

9. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

10. Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

11. Dodatkowe informacje dotyczące przetargów i nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 (wew.15) w godzinach pracy urzędu.

 

{"register":{"columns":[]}}