W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice o naborze do Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023- 2028

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023-2028, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wietrzychowice, przeznaczony dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie).

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Pisemne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

-  nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

-  imię i nazwisko kandydata,

-  telefon kontaktowy kandydata,

-  podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

-  adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023-2028”.

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 14.00.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej - 22.05.2023 r.


Wietrzychowice, dnia 28.04.2023 r.

 Wójt Gminy Wietrzychowice

/ - / mgr Tomasz Banek

{"register":{"columns":[]}}