W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 18.02.2022r. do 11.03.2022r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:
- przeznaczonych do użyczenia,
- przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Wietrzychowice
/mgr Tomasz Banek/

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice

położonej w Wietrzychowicach.

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie  Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024684/3.

2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr cz. 92 o powierzchni 50 m² położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona  pod działalność handlową w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: Bi -50 m². Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

3. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  -  125,00 zł +VAT

( słownie: sto dwadzieścia pięć zł 00//100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności  czynszu i podatku.

5. Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na cz. dz. nr 92 o pow. 50 m²

7. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

8. Czas trwania umowy: 1 rok

9. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 15°° w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach (sala konferencyjna)

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

- legitymują się dowodem wpłacenia wadium

- złożą komisji przetargowej w terminie do 21 kwietnia  2022 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie w taki sposób,
aby najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2022 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

  Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

Materiały

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki nr cz. 92 w Wietrzychowicach
92​_Przetarg​_Wietrzychowice.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}