W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Wietrzychowice, 16.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku Domu Nauczyciela w Wietrzychowicach nr 64A o powierzchni 22 m2 .

 

WARUNKI PRZETARGU

1.Przedmiot przetargu:

Położenie lokalu: na działce nr 314/4 w Wietrzychowicach

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00024680/5

Powierzchnia użytkowa: 22 m2

Przeznaczenie lokalu: garaż

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej: 3,17 zł netto/m-c

Minimalne postąpienie: 0,03 zł

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedniego.

2. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 14,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek bankowy Gminy Wietrzychowice nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26.08.2022 r wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny najmu lokalu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do:

  • zawarcia stosownych umów z dostawcami mediów tj. dostawcą energii elektrycznej i pokrywania kosztów tych mediów we własnym zakresie
  • uiszczania podatków i inny opłat eksploatacyjnych związanych z własnością lub
    posiadaniem przedmiotowej nieruchomości,

3. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2022r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy
w Wietrzychowicach.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do podpisania umowy najmu lokalu w terminie do 7 dni od daty odbycia przetargu.

Oferentowi, który przetarg wygra, lecz nie przystąpi do podpisania umowy w określonym terminie wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

5. Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Wójtowi Gminy Wietrzychowice przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z ważnej przyczyny, a następnie niezwłoczne podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

6. Warunki dodatkowe:

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2) Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

3) Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego - wygrywa przetarg.

4) Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz że zapoznali się
z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.

5) Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski
powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6) Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając
niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego uczestników przetargu uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad tj.:

1) do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m,

2) do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach,

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, pod numerem telefonu 14 641 80 45 (wew. 19).  

Z up. Wójta

/-/

mgr Grzegorz Kogut

Sekretarz Gminy Wietrzychowice

{"register":{"columns":[]}}