W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Miechowicach Małych

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

 Wietrzychowice, dnia 14.11.2022 r.           

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Miechowicach Małych.

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie  Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024350/3.

2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 295 o powierzchni 0,18 ha położona w miejscowości Miechowice Małe:

działka przeznaczona jest do użytku rolniczego:  w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: R IIIb -0,18 ha. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

3. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  -  65,10 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć zł 10/100) 

Wadium: 10,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 1,00 zł

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności  czynszu i podatku.

5. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na  dz. nr 295 o pow. 0,18 ha.

7. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

8. Czas trwania umowy: nieoznaczony.

9. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godzinie 8³° w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

- legitymują się dowodem wpłacenia wadium

- złożą komisji przetargowej w terminie do 9 grudnia 2022 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie w taki sposób,
aby najpóźniej w dniu 9 grudnia 2022 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz.U. z 2021r. poz. 2213)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Materiały

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 295 w Miechowicach Małych
Przetarg​_ustny​_nieograniczony​_na​_dzierzawę​_działki​_nr​_295​_w​_Miechowicach​_Małych.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}