W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023- 2028

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

 I.       Rodzaj zadania.

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Wietrzychowice Placówki Wsparcia Dziennego w okresie 10 miesięcy w roku tj. od stycznia do czerwca i od września do grudnia, przez co najmniej trzy dni w tygodniu i zapewnienie w niej do 10 miejsc dla dzieci z terenu Gminy Wietrzychowice”.

 II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Łączna wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania w wyżej wymienionej formie wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) tj.:

a) w 2023 roku – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100),

b) w 2024 roku – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

c)  w 2025 roku – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

d) w 2026 roku – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

e) w 2027 roku – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

f) w 2028 roku – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

2. Zastrzega się, że wysokość dotacji w latach 2023-2028 będzie uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w kolejnych budżetach Gminy Wietrzychowice na realizację tego zadania.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwane dalej Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630)

5) UCHWAŁA NR XLV/365/2022 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”.

2. O dotację na realizację zadania publicznego mogą ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) dysponują lokalem do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, spełniającym wymagania zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

c) dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi, zdolnymi do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

d) złożą poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

4. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadania publicznego mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z zadaniem i niezbędne do jego prawidłowej realizacji.

5. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadania publicznego nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

1) wydatków niezwiązanych z realizacją zadania,

2) zobowiązań powstałych przed dniem realizacji zadania określonego w umowie i opłat poniesionych po zakończeniu realizacji zadania,

3) nabycia lub dzierżawy: gruntów, budynków, lokali,

4) zadań inwestycyjnych oraz prac  remontowych i budowlanych,

5) wydatków związanych z działalnością gospodarczą,

6) zakupu środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500,00 zł,

7) kar umownych i odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań.

6. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana, Oferent może pisemnie wycofać ofertę lub przedłożyć do akceptacji zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowana przyznaną kwotą dotacji, które stanowić będą załączniki do umowy.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy organizacją wyłonioną w drodze niniejszego konkursu a Gminą Wietrzychowice, która stanowić będzie podstawę przekazania dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2028 roku.

2. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w zawartej umowie, której wzór określa załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie objętym ofertą.

3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do sporządzania i składania sprawozdań z terminie określonym w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

4. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Wietrzychowice.

V.   Termin składania ofert.

1. Oferty w postaci papierowej, sporządzone na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 14.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem wnioskodawcy wraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023-2028”.

3. Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki (w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, opatrzonych aktualną datą i pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta):

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) kserokopie aktualnego statutu organizacji,

d) oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, który zostanie wykorzystany do realizacji zadania i spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego

e) regulamin placówki lub jego projekt.

4. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 (pokój nr 5, parter) lub ze strony BIP www.bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice.

5. Szczegółowe informacje o otwartym konkursie ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pokój nr 5 (parter), tel. 14 641 80 45 wew. 13.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice.

2. Złożone oferty podlegają ocenie formalno-merytorycznej i zaopiniowaniu przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Wietrzychowice.

3. Wzór oferty nie może zostać zmodyfikowany przez oferenta poprzez dodawanie lub usuwanie pól. Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione. W miejscach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

4. Oferty nie spełniające warunków formalnych będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, przy czym za nie spełnienie warunku formalnego uznane będzie złożenie oferty: po wskazanym terminie, w niewłaściwy sposób (przesłanie faxem, drogą elektroniczną, itp.), na niewłaściwym formularzu, nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu oraz dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę, złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie.

5. Ocena merytoryczna ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych będzie dokonana w 10-cio punktowej skali dla każdego z poniższych kryteriów:

a) możliwości prawne i faktyczne realizacji zadania przez podmioty uprawnione,

b) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

e) analiza i ocena realizacji zleconego zadania podmiotowi uprawnionemu, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Kryteria wyboru ofert będą uwzględnione również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

7. Postępowanie konkursowe unieważnia się jeżeli nie złożono żadnej oferty, lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

8. Ostatecznego wyboru ofert wraz z informacją o wysokości kwoty dotacji dokona Wójt Gminy Wietrzychowice w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację wymienionego zadania, po wyborze oferty podane zostaną do wiadomości publicznej.

VII.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego.

1. Wysokość środków finansowych przekazanych w 2023 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego, zgodnie z umową o powierzenie realizacji zadania publicznego Nr 69.2018 z dnia 17 maja 2018 roku wyniosła 9.000,00 zł.

2. Wysokość środków finansowych przekazanych w 2022 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego, wyniosła 20.000,00 zł.

Wietrzychowice, dn. 28.04.2023 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ - / mgr Tomasz Banek

Materiały

Wzór umowy
Wzor​_umowy.docx 0.05MB
Wzór sprawozdania
Wzor​_sprawozdania.docx 0.04MB
Wzór oferty
Wzor​_oferty.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}