W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenia 2017

Przetarg I - nieograniczony - WIENIAWA

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 624 z późn. zm) ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa, położonej w miejscowości Wieniawa

 Wieniawa, dnia 4 września 2017r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 624 z późn. zm) ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa,  położonej w miejscowości Wieniawa

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Wieniawa położona w miejscowości Wieniawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00011932/5.

2. Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 0,3600 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w niedalekiej odległości od ulicy Szkolnej w Wieniawie. Wschodnią i zachodnią granicą przylega bezpośrednio do sąsiednich działek zabudowanych, od północy z terenem kolejowym, od południa z działką drogową. Nieruchomość stanowić może samodzielną działkę ze względu na dostęp do drogi. Kształt działki jest regularny, długość działki około 85 m, szerokość  - od 33 m do 48 m.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym do dn. 31.12.2003 r. planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa zatwierdzonym Uchwałą  GKN w Wieniawie Nr XIX/46/81 z dnia 13 lutego 1981 roku i poprawkami do planu ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym WRN w Radomiu Nr 15, poz. 189 z 1989 r.   i uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Wieniawa   z dnia 22.02.2000r. Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XIV/132/2000r. nieruchomość znajduje się na terenach rolnych.

5. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 898,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

6. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: prawo pierwokupu nieruchomości z mocy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa.

8. Wadium: wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieniawie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Przysusze O/ Wieniawa Nr 66-9145-1040-2000-0055-2000-0001 w terminie do 05 października 2017 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

9. Termin i miejsce składania ofert: ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż działki nr 310 położonej w miejscowości Wieniawa” należy przesłać przesyłką poleconą na adres: Gmina Wieniawa ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wieniawie pok. nr 14. Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2017 r. o godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po terminie lub bez dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane.

10. Termin i miejsce przetargu: przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88 w dniu 6 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na parterze.

11. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2)  datę sporządzenia oferty,

3)  oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

4)  kopię dowodu wniesienia wadium,

5)  zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności,

6)  zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

7)  pismo wskazujące nr rachunku, na który należy zwrócić wniesione wadium;

8)  pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i akceptuje je bez zastrzeżeń;

9) pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obowiązującym „Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieniawa” ,

10)   w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane,

11)w przypadku, gdy przypadki wskazane w pkt 10) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane

12.   Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13.   Wójtowi Gminy Wieniawa przysługuje prawo odwołania przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych  informacji  można uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wieniawie z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 88 pokój nr 10  lub telefonicznie   (48) 673 00 04.

Kwalifikacja do uczestnictwa w pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa

stanowiącej własność Gminy Wieniawa

  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) nabywcą prawa własności nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem przetargu może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólnoty majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków.

  2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Przez „użytki rolne” należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

  3. Nabycie nieruchomości przez inne osoby może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek:  a) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

- posiada kwalifikacje rolnicze,

- daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

- zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rolnego

i legitymuje  się stosownymi dowodami tj.:

1. Decyzję Prezesa ANR o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w celu utworzenie gospodarstwa rodzinnego,

2.Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,

3. Kwalifikacje rolnicze,

4.  Zaświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy  co najmniej 5 lat,

5. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez ten okres.

Powyższe dowody stanowią załącznik do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości.

  1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne,  w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
  2. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

a) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

b) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

 Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasnością.

  1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Uważa się, że osoba fizyczna:

 a) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

-   pracuje w tym gospodarstwie,

- podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;

-  posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

  • wykształcenie rolnicze [zasadnicze zawodowe, średnie] lub wyższe
  • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie [średnie] inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

  • wykształcenie [podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe] inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym prowadzenia gospodarstwa rolnego jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu.

Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.

Materiały

ogloszenie​_o​_przetargu
ogloszenie​_o​_przetargu.doc 0.07MB
Regulamin​_pisemnego​_przetargu​_nieograniczonego
Regulamin​_pisemnego​_przetargu​_nieograniczonego.docx 0.04MB
Zalacznik​_nr​_1​_oswiadczenie​_czlonkow​_komisji
Zalacznik​_nr​_1​_oswiadczenie​_czlonkow​_komisji.docx 0.01MB
Zalacznik​_nr​_2​_​_zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_przetargu
Zalacznik​_nr​_2​_​_zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_przetargu.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_o​_posiadanym​_gospodarstwie​_i​_osobistym​_prowadzeniu​_gospodarstwa​_rolnego
Zalacznik​_nr​_3​_o​_posiadanym​_gospodarstwie​_i​_osobistym​_prowadzeniu​_gospodarstwa​_rolnego.doc 0.04MB
Zarzadzenie​_w​_sprawie​_powolania​_komisji​_przetargowej
Zarzadzenie​_w​_sprawie​_powolania​_komisji​_przetargowej.docx 0.02MB
Wynik​_przetargu
Wynik​_przetargu.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg I - nieograniczony - WIENIAWA 1.0 11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Przetarg nieograniczony nr 1

04.07.2021

Wójt Gminy Wieniawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wieniawa, położonych w miejscowości Wieniawa, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Materiały

Ogloszenie​_o​_zbyciu​_nieruchomosci
Ogloszenie​_o​_zbyciu​_nieruchomosci.pdf 0.24MB
Wykaz​_nieruchomosci​_do​_zbycia
Wykaz​_nieruchomosci​_do​_zbycia.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg nieograniczony nr 1 1.0 11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}