W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Gmina Wieniawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Wieniawa: https://samorzad.gov.pl/gmina-wieniawa

Data publikacji strony internetowej: 12.07.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@gminawieniawa.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.06.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym informatyk@gminawieniawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 377 73 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Urzędu Gminy Wieniawa

Siedziba urzędu Gminy Wieniawa mieści się przy ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa. Budynek piętrowy 3 kondygnacyjny bez windy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  • Do budynku prowadzą 3 wejścia: usytuowane z frontu (wejście główne); z boku (wejście od strony GOPS); z tyłu (wejście na potrzeby Dziennego Opiekuna Maluch+). Do każdego wejścia prowadzą schody. Wejście główne posiada podjazd oraz poręcze dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynków w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu tzw. Biuro Obsługi Mieszkańca.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoby uprawnione deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji:  

  • e-mail na adres: sekretariat@gminawieniawa.pl
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd) na adres: Urząd Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 48 673 00 01.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Wieniawa zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2022 r

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 09:05 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
administrator gov.pl
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 22.04.2022 09:05 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}